NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen


Inleiding: Bonusplannen / niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Op voorwaarde dat de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.383 EUR bruto in 2019 (= 2.941 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.941 EUR netto in 2019, per kalenderjaar en per werknemer.

De werkgever die overgaat tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, kan geen gebruik maken van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.


Welk model moet ik gebruiken?

Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming een vakbondsafvaardiging aanwezig is, dient het bonusplan ingevoerd te worden via CAO.

Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, dient het bonusplan ingevoerd te worden via toetredingsakte. In dit geval kan u er echter ook voor kiezen om het toekenningsplan in te voeren via CAO, indien deze CAO ondertekend wordt door een vakbondssecretaris van een representatieve werkgeversorganisatie.


Elektronische opmaak en neerlegging van een toetredingsakte

Een werkgever kan voortaan een toetredingsakte elektronisch indienen bij de Griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wanneer er voor de betrokken groep werknemers waarvoor een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt ingevoerd geen vakbondsafvaardiging bestaat in de onderneming.

Een werkgever of zijn gemandateerde kan online via www.bonusplannen.be, www.plansbonus.be of www.bonusplaene.be een toetredingsakte indienen.

De toegang tot www.bonusplannen.be gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID). Het systeem van aanmelden is hetzelfde als bij andere onlinediensten van de overheid (zoals tax-on-web). Elke communicatie (kennisgevingen, beslissingen, …) met betrekking tot het bonusdossier gebeurt via e-mail.

Alle praktische informatie over het elektronisch invullen en neerleggen van een toetredingsakte is beschikbaar in een handleiding (pdf).

Opgelet: de opmaakprocedure blijft onverminderd van toepassing.

Dit betekent dat de werkgever:

  • het ontwerp van toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan dient te overhandigen aan elke betrokken werknemer. Via de toepassing kan de toetredingsakte gedownload worden in pdf-formaat;

  • gedurende 15 kalenderdagen een register van opmerkingen ter beschikking dient te houden van de betrokken werknemers;

  • na afloop van de termijn van 15 kalenderdagen het opmerkingenregister dient te sturen naar de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.


Wat moet ik invullen in het model?

Uitleg bij het model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 

Uitleg bij het model van CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 


Wat moet ik doen nadat ik het model van toetredingsakte heb ingevuld?

Uitleg over de opmaak- en neerleggingsprocedure van een toetredingsakte 


Wat gebeurt er nadat ik de toetredingsakte heb neergelegd?

Uitleg over de controleprocedure bij een toetredingsakte 


Wat gebeurt er nadat ik de CAO heb neergelegd?

Uitleg over de controleprocedure bij een CAO 


Meer info

Meer informatie over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vindt u op deze pagina.


Regelgeving

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens