NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief 1 : September 2007

nieuwsbrief

September 2007

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bij het opstarten van de nieuwsbrief hebben we te kampen gehad met een aantal technische problemen. Hierbij hebben een aantal geabonneerden recent per vergissing een testversie ontvangen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak. Dank voor uw begrip en geduld.


  • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lanceert zijn nieuwsbrief

U ziet hier het allereerste nummer van de nieuwsbrief van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De nieuwsbrief wil een overzicht geven van de nieuwigheden in het departement maar ook van de wijzigingen in de regelgeving binnen zijn bevoegdheidsdomeinen. U zal dus automatisch geïnformeerd worden over nieuwe maatregelen die in voege treden tijdens de dagen of weken na de publicatie van deze nieuwsbrief.
Tevens zal de FOD via dit communicatiekanaal melding maken van nieuwe brochures die worden uitgegeven.

De nieuwsbrief verschijnt niet op een vast tijdstip. De publicatie zal afhangen van de actualiteit en mogelijke nieuwigheden die van kracht worden. Wij wensen u alvast veel leesgenot.

Aarzel niet ons uw eventuele commentaar, vragen of opmerkingen toe te sturen op het adres: informatie@werk.belgie.be


Top

In het kort...

2 mei 2008 is een wettelijke feestdage

In 2008 zullen 1 mei en Hemelvaartsdag, twee gebruikelijke feestdagen, uitzonderlijk op dezelfde dag samenvallen door een speling van de kalender. Om ervoor te zorgen dat ook in dat jaar alle werknemers kunnen genieten van 10 feestdagen, zoals de wet voorschrijft, werd een koninklijk besluit aangenomen waarbij specifiek en uitzonderlijk voor het jaar 2008 de feestdag van Hemelvaartsdag wordt vervangen door 2 mei. Dit betekent dat mag uitgekeken worden naar een lang weekend, aangezien 1 en 2 mei op een donderdag en vrijdag vallen. Aan te stippen in de agenda!

2007 staat in het teken van de slogan "Vertil je niet"!

"Vertil je niet!" luidt de slogan van de Europese Week 2007 voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, die plaatsvindt van 22 tot 26 oktober.
Met deze campagne wil het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk de aandacht vestigen op de spier- en skeletaandoeningen. Dit type aandoeningen komt in Europa immers het meest voor onder de gezondheidsproblemen die te maken hebben met het werk. Een kwart van de werknemers in de EU zegt ooit rugpijn te hebben. In de nieuwe lidstaten lopen deze cijfers op tot bijna 40%.

Wijzigingen aan de reglementering van het betaald educatief verlof

Er is heel wat gewijzigd aan het stelsel van het betaald educatief verlof. Die wijzigingen gelden vanaf het schooljaar 2007-2008 en houden verband met het begrensde maximum aantal uren betaald educatief verlof bij het samenvallen van opleiding en werktijd. Dit maximum wordt verhoogd van 105 naar 120 uren voor een beroepsopleiding of voor een beroeps- en syndicale opleiding. De termijn voor het indienen van de terugbetalingsaanvragen is verminderd van twee jaar tot anderhalf jaar vanaf het schooljaar 2006-2007. De werkgeversbijdrage van 0,04 % wordt op 0,08% gebracht vanaf het vierde kwartaal 2007 tot en met het derde kwartaal 2009. De werkgever zal per uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen, verschillend volgens het type opleiding dat gevolgd wordt. werkgeversbijdrage van 0,04 % wordt op 0,08

  • De dienstencheques zijn winstgevend

De dienstencheques zijn winstgevend en creëren werkgelegenheid. Dat is in grote lijnen de conclusie van de financiële audit van het stelsel van de dienstencheques die in juli jongstleden door Minister Peter Vanvelthoven werd voorgesteld.
Deze financiële audit, uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers, heeft aangetoond dat het merendeel van de dienstencheque-ondernemingen (75%) winst boeken en dit in weerwil van de daling van de inruilwaarde van 21 tot 20 euro. Bovendien blijft het aantal erkende dienstencheque-ondernemingen stijgen. "Wat de andere ondernemingen betreft, is het niet uitgesloten dat dit te wijten is aan een inefficiënt beheer", stelt uittredend minister Peter Vanvelthoven.

Meer weten

Top

  • Nieuwe brochures: preventie van rugklachten

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft recent twee nieuwe brochures uitgebracht over de preventie van rugklachten binnen bepaalde vakgebieden.
Dit thema is niet toevallig gekozen aangezien in België acht mensen op tien klagen over rugpijn in de loop van hun leven.
De brochures over de preventie van rugklachten in de sector van de kinderopvang en in de sector van de thuishulp zijn reeds beschikbaar in deze reeks. In de komende weken volgen brochures over musculo-skeletale aandoeningen in de bouw- en de landbouwsector.

Meer weten

Top

  • Dossier van de maand: bevordering van de tewerkstelling

MesuresIn België gelden heel wat tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Het is voor de betrokkenen (werkgever en werkzoekende) echter niet altijd evident om te achterhalen op welke maatregelen zij een beroep kunnen doen en welke financiële voordelen aan deze maatregelen verbonden zijn. Een nieuwe webtoepassing, raadpleegbaar via de site www.werk.belgie.be, brengt de vele tewerkstellingsbevorderende maatregelen die bestaan op zowel federaal als gewestelijk niveau samen in een raadpleegbaar geheel.

Meer weten

TopVerantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
Een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. ©FOD WASO 2007
Uw opmerkingen en vragen over deze nieuwsbrief zijn welkom op informatie@werk.belgie.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens