NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief 2: Oktober 2007

lettre information

N°2 - Oktober 2007

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


  • De FOD werkt zijn website bij voor de sociale verkiezingen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft zijn website bijgewerkt. U vindt informatie over de sociale verkiezingen in het thema Sociaal overleg.
Binnen enkele weken zal een speciale portaalsite toegankelijk zijn: "Sociale verkiezingen". Deze zal naast nieuwsberichten alle praktische bepalingen over deze verkiezingen bevatten. Wij brengen u op de hoogte wanneer deze website operationeel is!

Top

In het kort ...

De lijst van de fondsen voor bestaanszekerheid is beschikbaar

Veelgevraagd en langverwacht: de lijst van de fondsen voor bestaanszekerheid werd gepubliceerd op de website van de FOD. De lijst bevat de volledige adresgegevens van deze fondsen, opgericht door de organisaties van werkgevers en werknemers binnen de paritaire comités en subcomités.
U hebt de mogelijkheid een opzoeking te doenop nummer of op benaming.

Limosa: afschaffing van de limiet op de verblijfsduur van congresgangers

Goed nieuws voor de wetenschappers die congressen in België bijwonen: ze moeten geen LIMOSA-aangifte meer vervullen (LIMOSA is de verplichte aangifte van gedetacheerde werknemers in België).
De eerder uitgevaardigde regels bleken moeilijk toepasbaar voor deze categorie werknemers. De laatste maanden werden talrijke reizen naar België afgezegd door buitenlandse wetenschappers die hier een congres moesten bijwonen. Dit was vanzelfsprekend niet de bedoeling van de LIMOSA-aangifte. De regelgeving werd dan ook in die zin herzien.
Om meer te weten

Opening van de Europese week 2007 "Vertil je niet!" op 22 oktober in de FOD Werkgelegenheii

In Europa heeft bijna een werknemer op vier te maken met musculo-skeletale aandoeningen. Dit betekent lichamelijk leed en verlies van inkomsten. Deze aandoeningen liggen aan de basis van een belangrijke daling van het welzijn en van de levenskwaliteit van de betrokken werknemers. Dit brengt ook grote uitgaven voor de ondernemingen en de economie van het land met zich mee. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft als thema voor zijn jaarlijkse campagne de preventie van musculo-skeletale aandoeningen gekozen. De Europese week, die loopt van 22 tot 26 oktober, vangt aan met een colloquium waar verschillende sprekers een stand van zaken zullen brengen van de instrumenten en methodes van primaire en secundaire preventie van musculo-skeletale aandoeningen. De middelen voor werkhervatting van de werknemers met rugklachten komen eveneens aan bod.

Praktische details vindt u op de website BeSWIC

Nieuwe brochure: Wegwijs in ... telewerk invoeren in een onderneming

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft zopas een nieuwe brochure uitgegeven over telewerk. Deze arbeidsvorm, ook al is hij niet altijd noodzakelijk, kan een opportuniteit betekenen voor zowel de werknemers als de werkgevers.
Deze nieuwe brochure "Wegwijs in ... telewerk invoeren in een onderneming" is bestemd voor de actoren van het sociaal overleg om hen te helpen de onderhandelingen voor het invoeren van deze arbeidsvorm in een onderneming tot een goed einde te brengen.

Om meer te weten

  • De sociale verkiezingen vinden wel degelijk plaats in mei 2008

Er is ten minste een zekerheid in dit klimaat van politieke onzekerheid: in mei 2008 worden sociale verkiezingen georganiseerd. De Groep van 10 (die de sociale partners rond de tafel verenigt) heeft beslist het proces op gang te brengen met toepassing van dezelfde regels van 4 jaar geleden.

Wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn over de informatie en de raadpleging van de werknemers werd overeengekomen dat de sociale partners binnenkort opnieuw bijeenkomen. Er zal getracht worden tot een akkoord te komen voor eind 2007 om de Europese bepalingen na te leven.

Om meer te weten

Top

  • Behoud van de drempel van 100 werknemers voor een ondernemingsraad

Op voorstel van de minister van Werk, Peter Vanvelthoven, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de drempel voor de oprichting of vernieuwing van de leden van een ondernemingsraad vaststelt.
De drempel wordt behouden op 100 werknemers, zoals dit het geval was bij de sociale verkiezingen van 2004.
Dit voorontwerp van wet komt zo tegemoet aan het akkoord van de sociale partners.
Opgelet: dit voorontwerp van wet heeft nog geen wettelijke waarde. Het moet nog voorgelegd worden voor advies aan de Raad van State, vervolgens moet het gestemd worden in het Parlement vooraleer het kan gepubliceerd worden in het Staatsblad. Nadien volgt een koninklijk besluit dat de effectieve toepassing regelt.

Om meer te weten

Top

  • Dossier van de maand: de collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst gesloten tussen een of meerdere vakbondsorganisaties en een werkgeversorganisatie of een werkgever. Deze CAO omschrijft de collectieve arbeidsverhoudingen tussen de partijen. Ze regelt eveneens de rechten en plichten van de betrokken partijen.
Een CAO wordt gesloten op sectoraal niveau (metaal, vervoer ...), op intersectoraal niveau (de CAO geldt dan voor alle ondernemingen van het land) of op het niveau van een enkele onderneming (ze is dan gesloten buiten de paritaire organen).
De website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevat de lijst van alle CAO's die gesloten werden sedert 1999 op sectoraal en interprofessioneel niveau, en die momenteel van kracht zijn.

U kan een CAO vindendoor een opzoeking te doen op het nummer van het paritair comité of op trefwoord.

Top


Zie archief
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
Een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. ©FOD WASO 2007
Uw opmerkingen en vragen over deze nieuwsbrief zijn welkom op informatie@werk.belgie.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens