NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief 3: November 2007

lettre information 

N°3 - November 2007 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 


  • Risicopreventie: een nieuwe informatiefiche  

Werknemers moeten voorgelicht worden over de beroepsrisico’s van hun werkpost. In de praktijk gebeurt dit in veel gevallen nog niet of op onvoldoende wijze. De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk wenst dan ook de ondernemingen en instellingen die daar problemen mee zouden hebben een helpende hand toe te steken. Zij heeft een gestandaardiseerde fiche opgesteld die voor tal van werkposten kan worden gehanteerd. De fiche bevat informatie voor de werknemers. Deze kunnen gegroepeerd worden per functie of groep van gelijkaardige functies en dit op basis van de risico-evaluatie.
De Hoge Raad verzoekt de werkgevers en betrokken diensten om in hun onderneming de modelfiche zo veel mogelijk uit te testen en hun bevindingen aan de administratie mee te delen.
De fiche is rechtstreeks downloadbaar op de website van de FOD.

Meer weten

Top 

In het kort ... 

Sociale verkiezingen: de brochure is beschikbaare

De sociale verkiezingen komen in zicht. De brochure met toelichting over het verloop van de verkiezingen werd verstuurd naar alle ondernemingen. U kan ze ook rechtstreeks downloaden op de website van de FOD.

Sociale verkiezingen: het wetsontwerp voor het behoud van de drempel van 100 werknemers voor een Ondernemingsraad is door de Kamer

De Kamer heeft op 18 oktober het wetsontwerp goedgekeurd tot behoud van de drempel van toepassing voor de instelling of de vernieuwing van de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van 2008.

Meer weten

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk: “Een steuntje in de rug” krijgt de prijs van de Hoge Raad

Elk jaar reikt de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk zijn prijs uit tijdens het openingscolloquium van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is de slogan: “Vertil je niet!”.

Op 25 oktober jongstleden werd de Prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk 2007 toegekend aan de heer Christian Devlies van Familiezorg voor het project “Een steuntje in de rug”. De jury vond het een goed beschreven en uitgewerkt project gelet op de moeilijke bereikbaarheid van de sector (thuiszorg). Dit project hield in dat de thuishulpverleners gesensibiliseerd werden voor alle risico’s verbonden met de rug. Familiezorg heeft zijn hulpverlenend personeel een bewegingsmethode bijgebracht met het doel de rug zoveel mogelijk te sparen

Meer weten

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert een seminarie

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert op 17 december een seminarie over diverse aspecten van de syndicale en patronale internationale samenwerking. Vertegenwoordigers van de betrokken overheden, van werkgevers- en werknemersorganisaties, ambassadeurs van de betrokken landen en Europese parlementsleden zullen er debatten voeren rond 5 getuigenisprojecten voorgesteld door het ACV, het ABVV, het, ACLVB, het VBO en UNIZO.
Meer info is verkrijgbaar bij: jean-pierre.cruypelinck@werk.belgie.be of els.uytterhoeven@werk.belgie.be 
 
  • Bestrijding van grensoverschrijdende fraude: de Belgische en Poolse arbeidsinspectiediensten ondertekenen een akkoorde

Op 11 oktober 2007 vond op de Belgische ambassade in Polen de ondertekening plaats van een administratief samenwerkingsakkoord tussen de Poolse arbeidsinspectie (PIP) en drie Belgische diensten, met name het Toezicht op de Sociale Wetten, het Toezicht op het Welzijn op het Werk en de Sociale Inspectie.
Dit akkoord benadrukt de wil van beide landen om de misbruiken inzake loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de detachering van werknemers een halt toe te roepen.
Doel is de sociale bescherming van uitgezonden werknemers te waarborgen.
Ook de inspecties belast met veiligheid en hygiëne worden bij het project betrokken. Veiligheid op het werk zal bijzonder in het oog gehouden worden op plaatsen waar buitenlandse werknemers actief zijn.
Er wordt ook een uitwisseling van inspecteurs tussen de beide landen in het vooruitzicht gesteld.

Meer weten

Top 

  • Nieuwe publicaties: “Preventie van rugklachten in de land- en tuinbouwsector” en “Preventie van rugklachten in de bouwsector” + “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag”

Wegwijs in ... de preventie en bescherming tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werkHet aanbod van publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg groeit. Deze maand worden niet minder dan drie nieuwe titels uitgebracht. De brochure “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag” is bestemd om tegemoet te komen aan de behoeften van de ondernemingen die de nieuwe maatregelen inzake preventie en bescherming moeten uitvoeren. Zij richt zich ook tot de werknemers die zich het slachtoffer voelen van dergelijke misbruiken.
De brochures “Preventie van rugklachten in de land- en tuinbouwsector” en “Preventie van rugklachten in de bouwsector” zijn de twee recentste publicaties van een reeks die specifiek verband houdt met musculo-skeletale aandoeningen. Het thema is niet willekeurig gekozen, aangezien deze reeks aansluit bij de Europese campagne voor veiligheid en gezondheid op het werk 2007 die ook draait rond rugklachten.
De brochures kunnen worden gedownload in de module Publicaties van de website van de FOD.

Top 

  • Dossier van de maand: de publicaties: wat en hoe? 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft reeds jaren brochures uit over thema’s die verband houden met de arbeidswereld. Momenteel telt de collectie zowat honderd titels. De publicaties slaan steeds beter aan omdat zij op een eenvoudige en begrijpelijke manier duiding verschaffen bij vraagstukken die de werknemers bezighouden, zoals bijvoorbeeld de wetgeving rond studentenarbeid, betaald educatief verlof, grensoverschrijdend gedrag enzovoort. Het voordeel van de brochures is dat ze alle facetten van een bepaalde problematiek behandelen. Dit betekent dat ze verder gaan dan de specifieke bevoegdheidsdomeinen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De informatie wordt steeds gevalideerd door de overheidsdienst die wel bevoegd is. Zo wordt bijvoorbeeld in de brochure over studentenarbeid ook het thema fiscaliteit belicht, hoewel dit niet onder de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid valt. De brochures kunnen rechtstreeks in PDF-formaat worden gedownload via onze website of worden besteld.

Top 


Zie archief 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter 
Een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. ©FOD WASO 2007
Uw opmerkingen en vragen over deze nieuwsbrief zijn welkom op informatie@werk.belgie.be
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens