NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid- Februari 2010

N°2 - Februari 2010

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Nieuwe crisismaatregelen
  2. Forfaitaire crisispremie voor ontslagen arbeiders
  3. Artsen in opleiding : een akkoord over de beperking van hun arbeidstijd
  4. Studiedag op 23 maart 2010 over de tewerkstelling van personen met een handicap
  5. Ouderschapsverlof : berekening van de verbrekingsvergoeding
  6. Lancering van de campagne voor de preventie van ongevallen in de houtbewerkingssector
  7. Europese prijs voor goede praktijken op vlak van veiligheid en gezondheid 2010-11
  8. Derde publieke raadpleging over de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia

1. Nieuwe crisismaatregelen

Op het menu van de derde golf tewerkstellingsmaatregelen : de verhoging van de structurele vermindering, de verhoging van de doelgroepvermindering voor erg jonge werknemers, maatregelen voor opleiders, nieuwe doelgroepvermindering voor mentors en nieuwe vrijstelling van de startbaanverplichting.

2. Forfaitaire crisispremie voor ontslagen arbeiders

Elke arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden wordt stopgezet tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 kan recht hebben op een forfaitaire crisispremie van 1.666 euro. De ondernemingen van minder dan 10 werknemers kunnen vrijgesteld worden van de betaling van deze premie indien zij zich in economische moeilijkheden bevinden.

3. Artsen in opleiding : een akkoord over de beperking van hun arbeidstijd

De ministerraad heeft beslist : de arbeidstijd van artsen, tandartsen, dierenartsen en artsen in opleiding zal beperkt worden. Deze beslissing waarborgt de betrokkenen dat ze kunnen beschikken over voldoende rustperiodes, en dit met het oog op de bescherming van hun eigen gezondheid en die van de patiënten die ze onder hun hoede hebben.

4. Studiedag op 23 maart 2010 over de tewerkstelling van personen met een handicap

Op 23 maart 2010 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een studiedag gewijd aan de tewerkstelling van personen met een handicap.

 

5. Ouderschapsverlof : berekening van de verbrekingsvergoeding

Wanneer een werknemer in ouderschapsverlof ontslagen wordt zonder opzeggingstermijn of dringende reden heeft hij voortaan recht op een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan deze die hij zou genoten hebben indien hij nog voltijds werkte.

6. Lancering van de campagne voor de preventie van ongevallen in de houtbewerkingssector

Van begin februari 2010 tot begin maart 2010 voeren de inspectiediensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid een campagne voor de preventie van ongevallen in de houtbewerkingssector.

7. Europese prijs voor goede praktijken op vlak van veiligheid en gezondheid 2010-11

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceert een oproep voor kandidaturen voor de tiende Europese prijs voor goede praktijken voor veiligheid en gezondheid op het werk.

8. Derde publieke raadpleging over de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia

Op 15 februari is aangevangen met een derde publieke raadplegingsprocedure over de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. Het doel van deze raadplegingsprocedure is de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn die een derde lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia vastlegt.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens