NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Machtigingen

Sectoraal Comité voor de Federale Overheid

Beraadslaging FO nr 01/2005 van 10 januari 2005 betreffende de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om toegang te hebben tot de elektronische identificatiegegevens bewaard door Fedict voor het gebruikers- en toegangsbeheer en de communicatie met burgers en medewerkers van instellingen en organisaties door de sociale sector. 

Beraadslaging FO nr 13/2012 van 31 mei 2012. Machtigingsaanvraag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om toegang te krijgen tot de gegevensbank van de Directie Inschrijving van voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer (AF-MA-2012-011)  

Beraadslaging FO nr. 51/2016 van 15 december 2016. Aanvraag van de FOD Justitie om in het kader van het project “ePerson” gegevens uit te wisselen, dit zowel intern als met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg (AF-MA-2016-122)  

Beraadslaging FO nr 19/2017 van 29 juni 2017. Aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tot uniformisering van de toegang tot DIV-gegevens van 4 gemachtigde sociale inspectiediensten (AF-MA-2016-061)  

Beraadslaging FO nr. 11/2018 van 8 maart 2018. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van de FOD Financiën met het oog op inning en invordering van administratieve geldboetes inzake sociaalrechtelijke inbreuken (AF-MA-2018-022) 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Beraadslaging nr 04/044 van 7 december 2004 met betrekking tot het het project genesis – raadpleging van het kadaster van onderzoeken door de inspectiediensten van de RSZ, de RVA, de FOD sociale zekerheid en de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg  

Beraadslaging nr. 05/009 van 15 februari 2005 m.b.t. De raadpleging van het bestand van de personeelsstaten (elektronisch bericht l822) en de dmfa-gegevensbank (elektronisch bericht a820-l) door de studiedienst van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met het oog op het toepassen van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de administratieve geldboeten  

Beraadslaging nr. 06/012 van 14 februari 2006 met betrekking tot de raadpleging van de gegevensbank van het fonds voor arbeidsongevallen door de algemene directie toezicht op het welzijn op het werk van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg  

Beraadslaging nr. 08/057 van 7 oktober 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de rijksdienst voor sociale zekerheid, de rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en de rijksdienst voor arbeidsvoorziening aan de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met het oog op het toezicht op het systeem van de dienstencheques  

Beraadslaging nr 10/016 van 2 maart 2010, gewijzigd op 6 juli 2010, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de rijksdienst voor sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met het oog op het controleren van de regelgeving inzake de sociale maribel  

Beraadslaging nr 10/068 van 7 september 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de persoonsgegevens-bank e-pv door bepaalde inspectiediensten aan de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met het oog op het opleggen van administratieve geldboeten  

Beraadslaging nr 11/087 van 8 november 2011 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium door de rijksdienst voor sociale zekerheid en door de rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten aan de inspecteurs en aan het administratief personeel van de dienst toezicht op het welzijn van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg  

Beraadslaging nr 13/017 van 5 maart 2013, gewijzigd op 7 maart 2017, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de directie van de administratieve geldboeten van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg door middel van de webtoepassing dolsis  

Beraadslaging nr 13/024 van 5 maart 2013, gewijzigd op 5 mei 2015, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de algemene directie toezicht welzijn op het werk van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg door middel van de webtoepassing dolsis    

Beraadslaging nr 13/036 van 2 april 2013 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) aan de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, in het kader van de controle op het verbod van cumulatie van subsidies  

  Beraadslaging nr. 14/001 van 14 januari 2014, gewijzigd op 5 april 2016, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het administratief personeel van de inspectiediensten van de federale overheidsdienst sociale zekerheid, de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en de rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) via de webtoepassing dolsis, met het oog op de voorbereiding van de onderzoeksdossiers voor de inspecteurs   

Beraadslaging nr. 16/015 van 1 maart 2016, gewijzigd op 4 oktober 2016, over de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg voor het verrichten van een onderzoek over bedrijfsherstructureringen en collectieve ontslagen  

Beraadslaging nr. 17/074 van 5 september 2017 over de toegang tot het repertorium van de arbeidsongevallenpolissen van het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (fedris) door de algemene directie toezicht welzijn op het werk van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg  

Beraadslaging nr. 17/112 van 5 december 2017 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg aan de federale overheidsdienst financiën voor de inning van de administratieve geldboeten voor sociaalrechtelijke inbreuken   

Beraadslaging nr. 18/030 van 6 maart 2018 over de mededeling van persoonsgegevens uit de persoonsgegevensbank e-pv door de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg aan de rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor het doelgericht onderzoeken van uitkeringsfraude 

Sectoraal Comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 58/2009 van 9 september 2009. Aanvraag van de AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opdat de diensten van het Rijksregister gemachtigd zouden worden om de gegevens van het Rijksregister en van de bevolkingsregisters te gebruiken voor het uitvoeren van een statistische studie over de beschikbaarheidsgraad van sommige gegevens van het Rijksregister en van het gegeven “verwantschap” in de bevolkingsregisters van de gemeenten en haar het resultaat hiervan mee te delen teneinde de eventuele opportuniteit te onderzoeken om deze gegevens en die van de datawarehouse “arbeidsmarkt en sociale bescherming” van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te gebruiken en aldus te beschikken over een analyse-instrument om de stratificatiestand van de Belgische arbeidsmarkt te onderzoeken in functie van de nationaliteit en/of de etnische afstamming (RN/MA/09/050)  

(Statistisch) Toezichtscomité

 Beraadslaging nr. 98/68 van 13 oktober 1998 betreffende een machtigingsaanvraag van de rijksdienst voor sociale zekerheid voor de mededeling van gegevens betreffende werkgevers aan het ministerie van tewerkstelling en arbeid en aan de cel sociaal maribel die binnen dit departement werd opgericht   

 Beraadslaging nr. 99/90 van 5 oktober met betrekking tot een aanvraag van het ministerie van tewerkstelling en arbeid om toegang te krijgen tot de gegevens van de gegevensbank dimona van de RSZ ten behoeve van de dienst ‘inspectie van de sociale wetten’   

 Beraadslaging nr. 00/74 van 5 september 2000 betreffende een machtigingsaanvraag voor de raadpleging van diverse socialegegevensbanken door de dienst “inschakeling in het arbeidsproces” van de administratie van de werkgelegenheid van het federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid in het kader van de opvolging van de startbanen en het verzamelen van de nodige statistische informatie   

 Beraadslaging nr. 01/91 van 11 december 2001 m.b.t. de uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen de rsz en het ministerie van tewerkstelling en arbeid met het oog op de toepassing van de wetgeving inzake de startbaanovereenkomsten   

 Beraadslaging nr. 03/71 van 17 juni 2003 met betrekking tot de raadpleging van diverse socialegegevensbanken door de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met het oog op het toepassen van de wetgeving inzake het betaald educatief verlof    

 Beraadslaging STAT nr. 12/2008 van 21 mei 2008. Aanvraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens van EU-SILC 2006 ("European Union – Statistics on Income and Living Conditions") in functie van een onderzoek met als thema "werkgelegenheidsindicatoren" (STAT/MA/08/009)  
 

 Beraadslaging STAT nr 07/2009 van 8 april 2009. Aanvraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (uit de cross-sectionele enquête SILC 2007 en de longitudinale gegevensset SILC 2004-2007) in functie van een onderzoek met als thema "werkgelegenheidsindicatoren" (STAT/MA/09/006)   

 Beraadslaging STAT nr 08/2009 van 8 april 2009. Aanvraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (uit de Arbeidskrachtenenquête 2007 en 2008) in functie van een onderzoek met als thema "werkgelegenheidsindicatoren" (STAT/MA/09/007)    

 Beraadslaging STAT nr 25/2010 van 29 juli 2010. Aanvraag door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege ADSEI mededeling te verkrijgen van gegevens van de Arbeidskrachtenenquête 2009 in het kader van de Lissabonstrategie en binnen andere Europese en internationale processen (STAT/MA/2010/027) 

Beraadslaging STAT nr 04/2015 van 10 maart 2015. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) gegevens te ontvangen uit de enquête naar de arbeidskrachten 2014 in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en andere Europese en internationale processen (STAT-MA-2015-004)   

Beraadslaging STAT nr 26/2010 van 29 juli 2010. Aanvraag door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege ADSEI mededeling te verkrijgen van gevalideerde en gecodeerde micro-gegevens van de huishoudens en personen voor de cross-sectionele enquête SILC 2008 en de longitudinale gegevensset SILC 2004-2008 in het kader van de Lissabonstrategie en binnen andere Europese en internationale processen (STAT/MA/2010/028)   

Beraadslaging STAT nr 17/2011 van 15 juni 2011. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gegevens te ontvangen betreffende de gezinnen en individuen uit de cross-sectionele enquête SILC 2009 en uit een set longitudinale gegevens SILC 2006-2009 in het kader van de Europese strategie voor werkgelegenheid en andere Europese en internationale processen (STAT-MA-2011-010)   

Beraadslaging STAT nr 18/2011 van 15 juni 2011. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gegevens te verkrijgen uit de socio-economische enquête over de arbeidskrachten 2010 in het raam van de Europese strategie voor werkgelegenheid maar eveneens in het raam van andere Europese en internationale processen (STAT/MA/2011/011)  

Beraadslaging STAT nr 20/2012 van 25 juli 2012. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gecodeerde gegevens te ontvangen uit de enquête SILC 2010 in het kader van de Europese strategie voor werkgelegenheid en andere Europese en internationale processen voor de berekening van een groot aantal indicatoren te kunnen berekenen (STAT-MA-2011-020)    

Beraadslaging STAT nr 22/2012 van 25 juli 2012. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) mededeling te bekomen van de gecodeerde studiegegevens afkomstig van de in 2011 uitgevoerde enquêtes betreffende de arbeidskrachten in het raam van de Europese werkgelegenheidsstrategie maar tevens in het raam van andere Europese en internationale processen (STAT/MA/2012/022)   

Beraadslaging STAT nr 13/2013 van 5 juni 2013. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) mededeling te bekomen van de gecodeerde studiegegevens afkomstig van de in 2012 uitgevoerde enquête betreffende de arbeidskrachten in het raam van de Lissabonstrategie en andere Europese en internationale processen (STAT-MA-2013-006)    

Beraadslaging STAT nr 14/2013 van 5 juni 2013. aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gevalideerde en gecodeerde microgegevens over gezinnen en individuen te ontvangen uit de cross-sectionele enquête SILC 2011 alsook de longitudinale gegevens SILC 2008-2011 in het kader van de Europese strategie voor werkgelegenheid en andere Europese en internationale processen voor de berekening van een groot aantal indicatoren te kunnen berekenen (STAT-MA-2013-007)  

Beraadslaging STAT nr 18/2014 van 8 juli 2014. Machtigingsaanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) gegevens te ontvangen uit de enquête naar de arbeidskrachten 2012 in het kader van de strategie van Lissabon en andere Europese en internationale processen (STAT-Ma-2014-016)   

Beraadslaging STAT nr 17/2014 van 8 juli 2014. Machtigingsaanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) de gevalideerde en gecodeerde microgegevens te ontvangen betreffende de gezinnen en individuen uit de cross-sectionele enquête SILC 2012 en de set longitudinale gegevens SILC 2009-2012 in het kader van de Europese strategie voor werkgelegenheid en andere Europese en internationale processen voor het berekenen van een groot aantal indicatoren (STAT-MA-2014-015)   

 Beraadslaging STAT nr 05/2015 van 10 maart 2015. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) de gevalideerde en gecodeerde microgegevens te ontvangen betreffende de gezinnen en individuen uit de cross-sectionele enquête SILC 2013 en de set longitudinale gegevens SILC 2010-2013 in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en andere Europese en internationale processen voor het berekenen van een groot aantal indicatoren (STAT-MA-2015-005)   

 Beraadslaging STAT 05/2016 van 12 april 2016. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium de mededeling te bekomen van de gegevens afkomstig van de enquête 2015 betreffende de arbeidskrachten in het raam van de Europese strategie voor tewerkstelling en andere Europese en internationale processen (STAT-MA-2016-001)   

 Beraadslaging STAT 06/2016 van 12 april 2016. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de gevalideerde en gecodeerde microgegevens te ontvangen betreffende de gezinnen en individuen uit de enquête SILC 2014 in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en andere Europese en internationale processen voor het berekenen van een groot aantal indicatoren (STAT-MA-2016-002)   

 Beraadslaging STAT 06/2017 van 14 maart 2017. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADS) gecodeerde studiegegevens te ontvangen van Census 2011 (STAT-MA-2017-006)  

 Beraadslaging STAT nr. 07/2017 van 12 april 2017. Machtigingsaanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADSSB) gegevens te ontvangen uit de enquête naar de arbeidskrachten 2016 in het kader van de Europese strategie inzake werkgelegenheid maar ook in het kader van andere Europese en internationale processen (STAT-MA-2017-005)   

 Beraadslaging STAT 08/2017 van 9 mei 2017. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de gevalideerde en gecodeerde microgegevens te ontvangen betreffende de gezinnen en individuen uit de enquête SILC 2015 in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en andere Europese en internationale processen voor het berekenen van een groot aantal indicatoren (STAT-MA-2017-004)   

Beraadslaging STAT 05/2018 van 6 maart 2018. Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de gevalideerde en gecodeerde microgegevens te ontvangen betreffende de gezinnen en individuen uit de enquête SILC 2016 en SILC 2017 in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en andere Europese en internationale processen voor het berekenen van een groot aantal indicatoren (STAT-MA-2017-035)   

Beraadslaging STAT 08/2018 van 17 april 2018. Machtigingsaanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADSSB) gegevens te ontvangen uit de enquête naar de arbeidskrachten 2017 in het kader van de Europese strategie inzake werkgelegenheid maar ook in het kader van andere Europese en internationale processen (STAT-MA-2018-003)  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites