NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Laatste wijzigingen van de reglementering inzake betaald educatief verlof

21-08-2007

Hierbij vindt u de laatste wijzigingen die aangebracht werden aan de reglementering van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2007-2008.

 • Wijziging van het maximum aantal uren betaald educatief verlof per schooljaar
  Artikel 11 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007) heeft het maximum aantal uren betaald educatief verlof gewijzigd voor de opleidingen die samenvallen met de werktijd: 120 uur in plaats van 105 voor een beroepsopleiding of beroepsopleiding + syndicale opleiding, 80 uur voor een syndicale opleiding.
 • Vermindering van de indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvragen
  Artikel 17 van voornoemde wet heeft eveneens de termijn voor het indienen van een dossier bij de administratie verminderd. De termijn van 2 jaar is verminderd tot anderhalf jaar vanaf het schooljaar 2006-2007. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2006-2007 moeten dus ten laatste ingediend zijn op 30 juni 2008. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2007-2008 zullen ingediend moeten zijn ten laatste 30 juni 2009. De uiterste indieningstermijn voor dossiers van het schooljaar 2005-2006 is 31 december 2007. 
  Hoe vroeger het dossier ingediend werd bij de administratie, hoe vroeger de terugbetaling kan gebeuren.
  Voor het schooljaar 2007-2008 heeft de werkgever er alle belang bij de terugbetaling te vragen ten laatste op 31 december 2008: enkel de dossiers ontvangen in 2008 zullen uitbetaald worden in 2009. Dossiers ingediend in 2009 zullen slechts in 2010 terugbetaald worden.
 • Bevriezing van de begrenzing van het loon van de werknemer
  Vanaf 1 september 2007 tot  31 augustus 2009 wordt de begrenzing van het loon dat aan de werknemers van minder dan 45 jaar moet worden betaald, behouden op hetzelfde bedrag als vorig jaar: 2.100 euro.  Voor de werknemers van 45 jaar of meer blijft het maximumbedrag 2.500 euro (artikel 1 van het koninklijk besluit  van 3 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.  B.S. van  16 augustus 2007).
 • Verhoging van de werkgeversbijdrage met betrekking tot betaald educatief verlof
  De bijdrage van 0,04 % wordt op 0,08% gebracht vanaf het vierde kwartaal 2007 tot en met het derde kwartaal 2009 (artikel 3 van voornoemd koninklijk besluit).
 • Wijziging van de forfaitaire terugbetaling aan de werkgevers
  Het budget voor het schooljaar 2007-2008 wordt voor 50% gefinancierd door de werkgeversbijdrage en voor 50% door de tussenkomst van de Staat.
  De werkgever zal per uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen, verschillend volgens het type opleiding dat gevolgd wordt.  De werkgever kent het forfait niet op het ogenblik van de aanvraag om terugbetaling (artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit).  De werkgever moet dus geen berekening meer maken van de loonkost verbonden aan de uren educatief verlof: enkel het aantal uren moet verantwoord worden, waarna de dienst het forfaitair uurbedrag zal toekennen voor elk goedgekeurd uur.

Meer informatie vindt u hier.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens