NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ontmoeting van de Minister van Werk met de sociale partners van de sector Dienstencheques

01-02-2008

De Minister van Werk, Josly Piette, heeft op 31 januari de sociale partners van de sector van de Dienstencheques ontmoet.

Zij hebben hem hun gemeenschappelijk standpunt inzake de financiering van de dienstencheques voorgelegd.

  • Zij  geven er zich rekenschap van dat het stelsel van de dienstencheques een forse groei heeft gekend en dat het budgettair beheersbaar moet blijven
  • Toch vragen zij het instellen van een structurele federale financiering  die het voortbestaan van  de ondernemingen en de banen moet waarborgen, en waarin ruimte wordt gelaten voor  toekomstige  evoluties: de inflatie, met name de loonindexering, maar ook de loonontwikkeling overeenkomstig de sectorale overeenkomsten.
  • De sociale partners tekenen ook unaniem verzet aan tegen de inkrimping van de financiële tegemoetkomingen aan de ondernemingen waardoor de continuïteit van talrijke jobs op de tocht  zou komen te staan. Zij stellen ter waarborging van de financiering voor om, rekening houdend met de inflatie en de gestegen lonen, de nominaal door de gebruiker betaalde prijs te verhogen en tevens de fiscale aftrekbaarheid ervan te herzien.
  • De sociale partners zetten tevens een werkgroep op rond de kwaliteit van de  banen in de sector.

De Minister herinnert eraan dat zijn eerste bekommernis erin bestaat het stelsel van de dienstencheques te laten voorbestaan op korte termijn, maar vooral ook op langere termijn, en daarbij de kwaliteit van de banen in de sector van de dienstencheques  te blijven waarborgen.

Hij deelt ook de mening van de sociale partners wanneer die vaststellen dat de structurele financiering van het stelsel van de dienstencheques moet worden gewaarborgd en dat het  primordiaal is dat bij die financiering rekening wordt gehouden met de inflatie, inzonderheid de loonindexering, en de loonevolutie ten gevolge van  sectorale overeenkomsten. Het is immers ondenkbaar  dat de werknemers die werken in het stelsel de dienstencheques ter bescherming van hun koopkracht geen recht zouden hebben op loonsverhogingen, zoals dat wel het geval is voor de overige sectoren, noch dat dit beginsel het voortbestaan van de regeling in gevaar zou brengen. Het is hoog tijd dat er met de huidige financieringsonzekerheid rondom de regeling komaf wordt gemaakt.

De Minister heeft de voorstellen van de sociale partners in verband met de door de sector ter waarborging van een dergelijke structurele financiering voorgestelde pistes gehoord. Hij onderzoekt thans de diverse mogelijke financieringsformules, daarbij echter rekening houdend met volgende aspecten:

  • de bestaande banen en de ondernemingen mogen niet in gevaar worden gebracht;
  • de kwaliteit van de banen in het stelsel van de dienstencheques en inzonderheid de structurele loonindexering ten behoeve van de werknemers die erin aan het werk zijn, moet worden  gewaarborgd;
  • het voortbestaan van de regeling van de dienstencheques op lange termijn  moet worden veiliggesteld.

Hij bekijkt de mogelijke saneringspistes. In dat opzicht overweegt hij eventueel  een harmonisering van de banenplannen om concurrentievervalsing en personeelsverloop in de ondernemingen tegen te gaan.

De sociale partners zetten een werkgroep op die de voorstellen ter verbetering  van de banenkwaliteit en een eventuele uitbreiding van de activiteiten in het kader van de dienstencheques moet formuleren en onderzoeken.

Bron: persbericht van het kabinet van de Minister van Werk


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens