NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De minister van Werk kondigt beleidsmaatregelen rond arbeid aan

26-02-2008

De belangrijkste verwezenlijkingen aangaande werk ingevolge het budgettair conclaaf:

  • De bestendiging van de beschikbaarheid van de dienstencheques

De nominale prijs van de dienstencheques stijgt van 6,70 EURO naar 7 EURO op 1 april 2008, dit om het loon van de werknemers aan de index aan te passen. Federaal minister van Werk Josly Piette heeft steevast de voordelen van het systeem voor alle gebruikers, inclusief de fiscale aftrekbaarheid, wensen te behouden. Er werd bijgevolg tegemoet gekomen aan de wil van de minister om het systeem van de dienstencheques te bestendigen en het dispositief te verhogen.

  • Een dienstencheque aan de prijs van 5 EURO voor de lage inkomens die niet kunnen genieten van de fiscale aftrekbaarheid

Op voorstel van federaal minister Josly Piette wordt een dienstencheque ter waarde van 5 EURO aangeboden aan de personen met lage inkomens die niet van de fiscale aftrekbaarheid kunnen genieten (OMNIO). Tot op heden dienden deze personen 7 EURO te betalen voor een dienstencheque. De uitvoeringsmodaliteiten worden momenteel bestudeerd en zulle gebeuren via een belastingskrediet of via de ziekenfondsen. Josly Piette verheugt zich in het bereikte princiepsakkoord en in het feit dat er een einde komt aan de bestaande ongelijkheid tussen de gebruikers van de dienstencheques.

  • Een uitbreiding van het systeem van de dienstencheques naar de kinderopvang tussen 16 en 19 uur en op woensdagnamiddag

Het principe werd overeengekomen voor een proefperiode van één jaar. De maatregel zal besproken worden in het overlegcomité tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen. Enkel diegenen die een adequate opleiding genoten hebben kunnen in dit systeem werken.

  • Een beperking tot 750 dienstencheques per persoon en per jaar. Deze beperking is niet van toepassing op drie categorieën : gehandicapten, mindervaliden en eenoudergezinnen.
  • Nieuwe maatregelen voor werk

Er werd voorzien dat, bovenop de verwachtingen van de RVA, 15 000 bijkomende werkzoekenden in 2008 opnieuw op de arbeidsmarkt zullen geïntegreerd worden omwille van het in 2004 in werking gestelde activeringsplan voor werklozen. Dankzij de impact van deze maatregel kunnen nieuwe maatregelen inzake werkgelegenheid genomen worden. Tien miljoen EURO zullen besteed worden aan de werkbonus ten voordele van de lage inkomens. Daarenboven zullen in overleg met de sociale partners achttien miljoen euro besteed worden aan de strijd tegen de werkloosheidsvallen en vijf miljoen aan de bevordering van de interregionale mobiliteit.

  • Het inter-professioneel akkoord 2009-2010

In het kader van het inter-professioneel akkoord engageert de regering er zich toe middelen te reserveren om het ploegenwerk en de overuren beter te omkaderen en de sociale lasten op de lage inkomens te verminderen. Deze maatregel zal het budget 2009-2010 behelzen en gebeuren in het kader van het sociaal overleg.

Federaal minister van Werk Josly Piette heeft er zich bovendien ook toe geëngageerd een vereenvoudiging van de startbanen en banenplannen te onderzoeken, dit conform aan één van de prioriteiten gesteld bij het begin van zijn mandaat.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens