NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tweede evaluatievergadering van de minister van Werk over het begeleidingsplan voor werklozen

29-02-2008

Op 30 april 2004 werd een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen afgesloten met betrekking tot de actieve begeleiding en opvolging van werklozen. Er werd van in het begin afgesproken dat dit akkoord na drie jaar zou geëvalueerd worden. Federaal minister van Werk Josly Piette heeft deze evaluatie op 18 februari laatstleden tijdens een eerste evaluatievergadering opgestart.

Tijdens de tweede vergadering op 28 februari 2008 Heeft de firma IDEA-Consult het voorlopig resultaat van een studie, besteld door de FOD WASO, voorgesteld. Deze studie had tot doel de invloed van de procedure te analyseren op het gedrag van de werkzoekenden.

Uit dit voorlopige rapport kunnen meerdere inlichtingen verkregen worden:

 1. De studie van IDEA-Consult bevestigt de vaststellingen van het rapport van de RVA en de regionale tewerkstellingsdiensten, volgens welke het begeleidings- en opvolgingsplan van werklozen positieve effecten heeft op:
 • Het zoekgedrag van de werklozen, vooral intensiever en vergelijkbaar tussen de verschillende regio’s;
 • De opleidingen die de werkzoekenden genieten;
 • Het opnieuw aan het werk zetten van werklozen, meer bepaald in vergelijking met de niet begeleide controlegroep.
 1. De werkzoekenden genieten van begeleiding en hulp van de regionale tewerkstellingsdiensten.
 2. Uit de studie blijkt dat de reglementering en de procedure op uniforme wijze over heel het grondgebied door de RVA worden toegepast. De meerderheid van de gesanctioneerde werkzoekenden begrijpt ook waarom de RVA hen verplicht om werk te zoeken.
 3. Een meer delicaat punt behelst de gesanctioneerde werkzoekenden. Uit de studie blijkt dat het merendeel onder hen uitkeringen blijft genieten. Het gaat dan over:
 • Werkloosheidsuitkeringen (het merendeel van de sancties in van tijdelijke aard of betreft verminderingen op het bedrag van de uitkeringen);
 • Uitkeringen verbonden aan een werkhervatting;
 • Uitkeringen verbonden aan de onmogelijkheid tot werken;
 • Integratietegemoetkomingen.

Het is van belang te signaleren dat de meerderheid van de werkzoekenden blijven zoeken naar werk.

De FOD WASO stelt op haar beurt een synthese van andere studies en evaluaties voor met betrekking tot het begeleidingsplan voor werklozen.

De vergadering op de FOD WASO van 28 februari 2008 was bijgevolg de tweede in het evaluatieproces van de begeleiding van werkzoekenden. Heden is een masse aan interessante informatie ter beschikking om een goede evaluatie te voeren. Het komt er nu op aan deze te verwerken en te analyseren.

In de loop van de maand maart vindt een derde evaluatievergadering plaats, vooral politiek gericht, tussen de regionale ministers van werk, de federale minister van werk en de sociale partners.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens