NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De minister van Werk legt haar algemene beleidsnota voor

15-04-2008

Vice-Eerste minister en minister van Werk en Gelijke kansen Joëlle Milquet legt haar algemene beleidsnota volgende woensdag 16 april om 14 uur voor aan de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Deze nota bevat verschillende beleidsprioriteiten, waarvan er een te maken heeft met de versterking van de mobiliteit van de werknemers en werkzoekenden. Het is in deze context dat, bij wijze van voorbeeld, een voorstel ter sprake is gekomen in verband met de mobiliteitsvergoeding. Het gaat om een voorstel dat het resultaat is van een unaniem advies van de sociale partners, verenigd in de schoot van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

1. Antecedenten:  Een unaniem voorstel van de sociale partners overgenomen in de memorie van toelichting van een wetsontwerp van de Regering

Dit voorstel van de sociale partners is een concretisering van de regeerverklaring van de voorlopige regering waarin stond dat deze samen met de deelstaten en de sociale partners strategieën zou zoeken om onder meer de geografische mobiliteit te bevorderen. Het huidige regeerakkoord voorziet andermaal dat « de regering maatregelen zou aannemen om de mobiliteit van werkzoekenden te begunstigen ».

In die zin heeft de vorige minister van Werk, Josly Piette, de deelstaten geraadpleegd en aan de sociale partners verenigd in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gevraagd om voorstellen uit te werken om de geografische mobiliteit van werkzoekenden te bevorderen, incluis hun inter-gewestelijke mobiliteit. Deze vraag ging immers enerzijds naar procedures om het gedrag van werkzoekenden te veranderen en ze te activeren en anderzijds naar aanpassingen in de reglementering met betrekking tot, met name, de mobiliteitsvergoedingen.

Tijdens het begrotingsconclaaf heeft de regering voor 2008 een enveloppe van 5 miljoen euro vrijgemaakt “voor maatregelen die de mobiliteit van werkzoekenden ten goede komen, waaronder het advies van het beheerscomité van de RVA in het kader van de activeringen en van de hervorming …”.

In maart 2008 hebben de sociale partners verenigd in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening unaniem een voorstel geformuleerd om met name het systeem van de mobiliteitsvergoeding te hervormen.

In de huidige regelgeving is de mobiliteitsvergoeding een eenmalige premie van 743,689 euro die onder bepaalde omstandigheden wordt toegekend aan een werkloze die een betrekking aanvaardt die niet passend is omwille van de duur van de noodzakelijke verplaatsingen.

Met hun voorstel willen de sociale partners de toekenning van deze vergoeding hervormen en versoepelen. Ze stellen voor de eenmalige premie om te vormen tot een maandelijkse loontoeslag van 75 euro gedurende twaalf maanden ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Dit concrete voorstel staat duidelijk in de commentaar op artikel 100 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat door de voorlopige regering werd aangenomen en in de Kamer ingediend zodat een wetswijziging terzake kan worden aangenomen.

Dit voorstel is er met name op gericht een oplossing te vinden voor het tekort aan werkkrachten zoals dat in welbepaalde regio’s bestaat.

2. Een voorstel met betrekkingt tot de inter-gewestelijke en intra-gewestelijke mobiliteit, dat onder meer nog aan overleg met de Gewesten onderworpen zal worden

Volgens het unanieme voorstel van de sociale partners kan een werkzoekende van de vergoeding genieten op voorwaarde dat

  • hij woont in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad, dit wil zeggen: een gemeente waarvan de werkloosheidsgraad een bepaald percentage x hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het betrokken gewest;
  • hij een betrekking aanvaardt bij een onderneming die ligt in een arrondissement waar de werkloosheidsgraad minder hoog is dan een bepaald percentage y.

Het voorstel voorziet verder dat de percentages x en y worden bepaald door het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) na overleg met de gewestelijke diensten over de problematiek van de inter-gewestelijke mobiliteit van arbeidskrachten.

Het betreft hier dus een maatregel die betrekking heeft zowel op inter-gewestelijke als op intra-gewestelijke mobiliteit en zowel binnen de Vlaamse gewestgrenzen als binnen andere gewestgrenzen.
Het is trouwens évident dat het in dit stadium alleen gaat om een weliswaar interessant voorstel, dat echter nog overlegd dient te worden met de Gewesten en dat beantwoordt aan zowel de nood aan mankracht binnen bepaalde ondernemingen als met die aan socio-professsionele in schakeling van werkzoekenden.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

De volledige algemene beleidsnota van de minister van Werk kan gedownload worden op de website van de Kamer.(PDF)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens