NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bouwsector: wijzigingen arbeidsduur

20-06-2008

In het Paritair Comité voor het bouwbedrijf werd op 29 mei 2007 een sectoraal akkoord gesloten. In uitvoering hiervan hebben de sociale partners van de sector van het bouwbedrijf een unaniem verzoek geformuleerd tot wijziging van artikel 7 van koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren.

Zo is er sprake van een wijziging inzake het overschrijden van de grenzen van de arbeidsduur met 130 uren per kalenderjaar gedurende de zomerperiode of een periode van intense activiteit. Deze wijziging betreft het ogenblik van de betaling van deze uren. In de toekomst dienen deze uren betaald te worden op het ogenblik dat de inhaalrust wordt toegekend.

Er wordt een nieuwe regeling ingevoerd die toelaat om in bepaalde gevallen op zaterdag werkzaamheden uit te voeren in de sector van het bouwbedrijf gedurende 64 uren per kalenderjaar.  Deze 64 uren worden in mindering gebracht van de bovenvermelde 130 uren.
De gevallen waarin op zaterdag kan gewerkt worden, zijn :

  1. de werken die op geen enkel ander ogenblik kunnen uitgevoerd worden;
  2. de werken waarbij de gelijktijdige uitvoering van bouwactiviteiten en andere activiteiten op dezelfde plaats risico’s inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers of derden;
  3. de werken die om technische redenen niet combineerbaar zijn met andere activiteiten.

Indien een werkgever in de sector van het bouwbedrijf een beroep wenst te doen op deze bepalingen om zaterdagwerk te laten uitvoeren, is het akkoord vereist van de meerderheid van de leden van de vakbondsafvaardiging in de onderneming.

Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging dient een specifieke procedure gevolgd te worden en is er een protocol van toetreding vereist.

Deze gevallen van zaterdagwerk zijn enkel mogelijk op basis van vrijwilligheid van de betrokken arbeider die moet blijken uit een individueel schriftelijk akkoord tussen werkgever en arbeider.

 

Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) - Titel VII – Werk  Hoofdstuk II – Bouwsector (artikel 63)
(Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008 – Ed. 2)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens