NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van het aantal arbeidsongevallen: nieuw systeem “verzwaard risico” om de bedrijven te responsabiliseren

24-11-2008

Vice-eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft aangekondigd dat de ministerraad op 21 november een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat het stelsel “verzwaard risico” met betrekking tot arbeidsongevallen op punt stelt. Dit stelsel werd door Joëlle Milquet in nauwe samenwerking met de sociale partners uitgewerkt.

Het principe “verzwaard risico” beoogt het aantal arbeidsongevallen te verminderen door extra bijdragen te vragen aan ondernemingen die het niet te nauw nemen met de preventie. Met dit ontwerp van koninklijk besluit, dat op 1 januari 2009 van kracht wordt, zullen de ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vertonen als je hun aantal arbeidsongevallen vergelijkt met die van andere ondernemingen in hun sector, aan hun verzekeraar een forfaitair bedrag moeten betalen dat gebruikt als worden voor de ongevallenpreventie bij de werkgever in kwestie.

Concreet beschouwt het ontwerp van koninklijk besluit een verzekerd risico als verzwaard risico indien er in de loop van de observatieperiode in de onderneming minstens vijf ongevallen zijn gebeurd met tijdelijke ongeschiktheid van minstens een dag, de dag van het ongeval niet meegerekend, tot gevolg of met dodelijke afloop voor een van de werknemers.  Een verzekerd risico wordt eveneens als verzwaard risico beschouwd indien de risico-index op jaarbasis in het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens tienmaal de risico-index bedraagt van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort.

De bijdrage wordt forfaitair vastgesteld op basis van de grootte van de onderneming. Zij bedraagt 3.000 euro voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten en wordt verhoogd met 2.000 euro per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalenten, maar wordt beperkt tot 15.000 euro.

De verzekeringsonderneming, als consultant, zal deze forfaitaire bijdrage gebruiken voor de preventie van arbeidsongevallen bij de betrokken werkgever. Zij stelt een actieplan voor aan de werkgever met concrete preventiemaatregelen om te voorkomen dat gelijkaardige ongevallen zich herhalen. Bovendien brengt de verzekeringsonderneming verslag uit bij het Fonds voor Arbeidsongevallen over de maatregelen die aan de werkgever werden voorgesteld en of deze laatste meewerkt en deze maatregelen naleeft. Alle verslagen samen worden gebruikt als basis voor een synthesenota aan het beheerscomité van het Fonds, waarna het Fonds deze informatie eveneens ter beschikking stelt van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werk.

Voor Joëlle Milquet zal het principe “verzwaard risico” bijdragen tot de vermindering van het globale aantal arbeidsongevallen, wat past in de communautaire strategie ter versterking van de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit op de werkvloer van de Europese Unie, die voorziet om tussen nu en 2012 de globale impact van de arbeidsongevallen in de EU met 25 procent te verlagen.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens