NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verlenging van de overgangsperiode inzake de tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen

05-12-2008

Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad op 5 december een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overgangsperiode inzake tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen met drie jaar verlengt, namelijk van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011, en bijgevolg ook de huidige voorwaarden ervan behoudt.

Bulgaren en Roemenen zullen echter op de Belgische arbeidsmarkt kunnen blijven werken in zogenaamde knelpuntberoepen. Dit was zo al voorzien bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie in januari 2007.

Deze beslissing werd om volgende redenen genomen:

  • De meeste ‘oude Lidstaten’ (Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, enz.) hebben eveneens beslist om hun beperkingen voor een periode van drie jaar te verlengen;
  • Gezien de economische crisis en het risico op een hogere werkloosheidsgraad in de komende maanden, is het goed alle nodige voorzorgen te nemen;
  • Er dient eveneens opgemerkt dat Roemenië momenteel het grootste tekort aan arbeidskrachten in Europa heeft;
  • Er werd nog geen enkele overeenkomst bereikt inzake hoofdelijke aansprakelijkheid, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Joëlle Milquet benadrukt het belang van dit dossier. Het is immers alleen België dat niet over een stelsel van aansprakelijkheid voor opdrachtgevers beschikt. Europa gaat deze problematiek trouwens eveneens ter harte, aangezien er momenteel onder het Franse voorzitterschap gediscussieerd wordt over een richtlijn ‘sanctie’. Deze richtlijn voorziet in artikel 9 een systeem van ‘getrapte’ aansprakelijkheid (‘en cascade’). De minister heeft dit dossier intussen aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd. Er moet naar een efficiënte oplossing gezocht worden om misbruiken te bestrijden zonder onleefbare administratieve overbelasting voor de werkgevers.

De minister vindt het vanzelfsprekend dat de opheffing van de beperkingen voor Roemenië en Bulgarije opnieuw wordt besproken op het moment van de automatische opheffing van de beperkingen voor de acht nieuwe Lidstaten op 1 mei 2009, indien er globale akkoorden inzake asiel, migratie en hoofdelijke aansprakelijkheid werden bereikt.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens