NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De minister van Werk kondigt de creatie aan van 3.000 nieuwe “zorgbanen” in de non-profitsector in twee jaar

11-02-2009

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft onlangs het idee verdedigd dat investeren in de dienstensector, wat per definitie jobs creëert, een van de bijkomende antwoorden op de aanstormende werkgelegenheidscrisis was. Dit is trouwens ook een duidelijke aanbeveling van de Europese Commissie.

De minister deelt mee dat de ministerraad op vrijdag 6 februari haar voorstel heeft goedgekeurd dat de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, voorzien in het Interprofessioneel Akkoord, voor jobcreatie in de private non-profitsector wil gebruiken via een bijkomende financiering van de Sociale Maribel.

De regering had immers in het kader van het Relanceplan en op vraag van de sociale partners beslist om de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verhogen. De huidige vermindering wordt bijgevolg per 1 juni 2009 opgetrokken, namelijk van 0,25 procent naar 0,75 procent. Per 1 januari 2010 volgt een nieuwe verhoging tot 1 procent.

Het ontwerp van amendement op het wetsontwerp van economische relance, dat  op vrijdag 6 februari door de ministerraad werd goedgekeurd, wil de financiële middelen komende uit de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in de private non-profitsector, gebruiken voor de creatie van nieuwe jobs in privéziekenhuizen, in de gezins- en bejaardenhulp, in de opvoedings- en huisvestingsdiensten, in de socio-culturele sector, enzovoort.

Concreet zal de som, gelijk aan de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voorzien voor 2009 en 2010, onmiddellijk aan de private non-profitsector toegewezen worden voor de directe financiering van de 10 Sociale Maribelfondsen die dit geld moeten aanwenden voor de creatie van jobs.

Dankzij de maatregel die vandaag werd goedgekeurd, worden de dotaties van de Sociale Maribelfondsen verhoogd met 28 miljoen euro in 2009 en met 72 miljoen euro in 2010.

Met deze nieuwe dotaties kunnen heel wat nieuwe jobs gecreëerd worden in de private non-profitsector. Volgens schattingen gaat het om ongeveer:

  • 860 voltijds-equivalente betrekkingen in 2009, wat neerkomt op ongeveer 1.363 werknemers, berekend in natuurlijke personen, rekening houdend met de vastgestelde deeltijdse arbeid in de sector;
  • 2.174 voltijds-equivalente betrekkingen in 2010, wat neerkomt op ongeveer 3.453 werknemers, berekend in natuurlijke personen, rekening houdend met de vastgestelde deeltijdse arbeid in de sector.

In bepaalde Sociale Maribelfondsen zullen deze nieuwe dotaties er eveneens voor zorgen dat men het hoofd kan bieden aan de problemen van onderfinanciering van de bestaande Sociale Maribeljobs.

Het systeem van de Sociale Maribel zorgt vandaag voor de financiering van ongeveer 20.000 voltijds-equivalente betrekkingen (19.863). Rekening houdend met deeltijdse banen betekent dit maar liefst 32.103 werknemers. Deze banen zijn als volgt verdeeld: twee derde in de privésector en een derde in de overheid. Het gaat hier bijgevolg om 675 miljoen euro die in 2008 aan werkgelegenheid in de non-profitsector werden toegewezen.

Voor Joëlle Milquet moet de Sociale Maribel steun blijven krijgen van de regering; deze steun mag zelfs worden versterkt, en wel om de drie volgende redenen:

  1. Ten eerste: dit is de enige vermindering van werkgeversbijdragen die volledig wordt gebruikt voor jobcreatie. Vandaag hebben 32.103 mensen een job in de non-profitsector dankzij de Sociale Maribel. In de privésector bestaan er eveneens verminderingen van de werkgeversbijdragen, maar deze worden, in tegenstelling tot de Sociale Maribel, niet volledig en integraal voor de creatie van bijkomende jobs gebruikt. De stijging van de werkgelegenheid in de non-profitsector is dus veel groter dan in de andere sectoren.
  2. Ten tweede : de Sociale Maribel wordt met reden in bepaalde sectoren toegepast, met name in sectoren die erg arbeidsintensief zijn en een expliciet menselijke dimensie vertonen. De Sociale Maribel ondersteunt sectoren waarin de menselijke factor bijzonder belangrijk is. Waarschijnlijk zelfs meer dan in andere sectoren, is de toegevoegde waarde van deze werkgelegenheid ontegensprekelijk. Daarom moet deze worden gesteund en versterkt.
  3. De Sociale Maribel maakt het ten slotte ook mogelijk twee belangrijke objectieven in het merendeel van de betrokken sectoren te dienen, namelijk het verlichten van de werkdruk en de verbetering van de dienstverlening.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens