NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Anti-crisismaatregelen : nieuwigheden

24-12-2009

Het wet van 30 december 2009 (BS 31 december 2009) bevat onder meer bepalingen over de verlenging en de aanpassing van de anti-crisismaatregelen en de invoering van een crisispremie in geval van ontslag van werkmannen. Deze maatregelen werden voorgesteld door de minister van Werk tijdens een persconferentie op 23 december. Hierna vindt u een voorstelling van deze maatregelen.

A. Verlenging van de anti-crisismaatregelen (tot 30 juni 2010)

De anti-crisismaatregelen worden verlengd tot 30 juni 2010 mits enkele aanpassingen.


1. Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering

Om de werkgevers de mogelijkheid te bieden de daling van het werkvolume op te vangen zonder daarbij over te gaan tot ontslagen, voorziet titel 1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, in een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen bij invoering van een tijdelijke en collectieve vermindering van de arbeidsduur. Deze vermindering van sociale zekerheidsbijdragen wordt verhoogd indien de vermindering van de arbeidsduur gepaard gaat met de invoering van de vierdagenweek. Deze maatregel was oorspronkelijk voorzien tot 31 december 2009 maar wordt nu verlengd tot 30 juni 2010.

Ingeval een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten werd in 2009, dient de werkgever die het systeem van de collectieve arbeidsduurvermindering wil verderzetten in 2010 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten. Ingeval het gaat om een eenvoudige voortzetting zonder wijzigingen, volstaat het dat deze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst verwijst naar de vorige collectieve arbeidsovereenkomst en een nieuwe einddatum voorziet. Deze einddatum kan niet vallen na 30 juni 2010.


2. Crisistijdskrediet en schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden

2.1 Criteria om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden

Om te genieten van de anti-crisismaatregelen dient de onderneming erkend te worden als onderneming in moeilijkheden. Vanaf 1 januari 2010 worden de criteria om deze erkenning te bekomen aangepast. Zo wordt een onderneming die een daling kent van 15 % (voorheen 20%) van de omzet of van de bestellingen of van de productie ten opzichte van het overeenstemmende trimester van 2008 beschouwd als een onderneming in moeilijkheden.

Voor de nieuwe aanvragen die gericht zijn op het genieten in 2010 van de twee crisismaatregelen (individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties en het tijdelijk en collectief stelsel van totale of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst), blijft de procedure voor het invoeren van de aanvragen onveranderd (art. 14 § 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis).

2.2 Procedure tot verlenging van de ondernemingsplannen

Voor ondernemingen die op 31 december 2009 gebonden zijn door een ondernemingsplan dat werd goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplannen en waarvan de geldigheidsduur verstrijkt in de loop van 2010, of waarvan de geldigheid verbonden is aan deze van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, wordt de duurtijd van hun plan automatisch verlengd tot de einddatum vermeld in hun plan en uiterlijk tot 30 juni 2010. Deze ondernemingen zullen hiervan in kennis gesteld worden door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ondernemingen die op 31 december 2009 gebonden zijn door een ondernemingsplan dat werd  goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplannen en waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op 31 december 2009 kunnen verlenging van hun plan aanvragen via een aangetekende brief gericht aan de Directeur-generaal de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. In deze aanvraag dienen de ondernemingen de gewenste einddatum van het ondernemingsplan te vermelden.


2.3 Economische werkloosheid voor bedienden

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van de bedienden, is de werkgever ertoe gehouden om aan deze bedienden voor elke niet gewerkte dag een supplement te betalen bovenop de crisisuitkeringen. Dit supplement moet minstens gelijkwaardig zijn aan het supplement toegekend aan de arbeiders van dezelfde werkgever die tijdelijk werkloos zijn wegens gebrek aan werk. Indien er geen arbeiders zijn tewerkgesteld in de onderneming, dan dient dit supplement minstens gelijkwaardig te zijn aan het supplement zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité waaronder de werkgever zou ressorteren indien hij arbeiders zou tewerkstellen.

Wanneer geen supplement is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst wordt het supplement bepaald op minimum 5 € per dag waarop niet wordt gewerkt.

Mogelijke afwijkingen op het minimumbedrag van 5 € :

  • Een onderneming zonder syndicale delegatie heeft daartoe een akkoord gesloten met al haar werknemers en de onderneming toont aan dat er overleg is geweest met al haar werknemers. De aanvraag tot afwijking wordt toegestaan door de Commissie Ondernemingsplannen.
  • Voor ondernemingen met of zonder syndicale delegatie kan de Commissie Ondernemingsplannen een afwijking toestaan indien zij dit verantwoord acht. Deze beslissing moet bij unanimiteit genomen worden.

3. Herstructureringskaart bij faillissement

Het Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende de herstructureringen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 april 2009, voorziet in een verminderingskaart herstructureringen voor werknemers die ontslagen worden in het kader van een herstructurering en ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel.

Titel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis voorziet in een regeling zodat ook werknemers die als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden in aanmerking komen voor een verminderingskaart herstructureringen. Daardoor krijgen de werknemers, die het werk hervatten bij een nieuwe werkgever, een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid. Tegelijk krijgen de nieuwe werkgevers die zo een werknemer aanwerven,  een doelgroepvermindering van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid.

Deze maatregel was oorspronkelijk voorzien tot 31 december 2009 maar wordt nu verlengd tot 30 juni 2010.


B. Crisispremie (nieuwe maatregel)

(Deze maatregel is enkel van toepassing op werknemers en hun werkgevers die onder de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités)
Elke werkman waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal worden beëindigd, met of zonder naleving van een opzeggingstermijn, heeft recht op een premie van 1.666 euro, tenzij in geval van een beëindiging :

  • omwille van dringende reden,
  • tijdens de proefperiode,
  • met het oog op pensionering,
  • met het oog op brugpensioen,
  • in het kader van een herstructurering zo de werkman zich kan inschrijven in de tewerkstellingscel overeenkomstig artikel 34 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

De werkgever moet erover waken de beëindiging met of zonder opzegging ter kennis te brengen bij een ter post aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot ( => vormvereiste uitgebreid tot verbreking met compenserende opzeggingsvergoeding). Deze werkgever zal slechts gehouden zijn tot betaling van een gedeelte van deze premie gelijk aan 555 euro en de RVA neemt de resterende 1.111 euro voor zijn rekening.

De werkgever die daarentegen verzuimt om de verbreking ter kennis te brengen bij een ter post aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot, zal gehouden zijn tot de betaling van het volledige bedrag van de premie, zijnde 1.666 euro.

De werkgever wordt evenwel vrijgesteld van de hierboven vermelde premie of een gedeelte ervan indien:

  • ten aanzien van de werkman in 2010 een maatregel van collectieve vermindering (Tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur) of crisis-tijdskrediet (titel 1 of titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis) werd toegepast ; OF
  • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in 2010 werd geschorst in toepassing van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gedurende een aantal dagen, in functie van zijn arbeidsregeling, gelijk aan vier weken zo de werkman minder dan twintig jaar anciënniteit telt in de onderneming op het ogenblik van de kennisgeving van zijn opzeg en aan acht weken zo de werkman ten minste twintig jaar anciënniteit telt in de onderneming op het ogenblik van de kennisgeving van zijn opzeg.

In deze twee hypotheses neemt de RVA de betaling van de volledige premie op zich.

Bovendien zal de Koning later de toekenningsvoorwaarden bepalen voor een afwijking op de betaling van deze premie voor ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen en die in economische moeilijkheden verkeren.

Deze maatregel is slechts van toepassing op beëindigingen van arbeidsovereenkomsten betekend tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens