NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Forfaitaire crisispremie voor ontslagen arbeiders

18-02-2010

Iedere arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 wordt beëindigd zonder dringende redenen, heeft recht op een forfaitaire crisispremie van 1.666 euro (ten laste van de RVA en/of de werkgever). Deze premie is niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met het oog op pensionering of brugpensioen, tijdens de proefperiode of in het kader van een herstructurering indien de arbeider zich kan inschrijven in de tewerkstellingscel. (Zie hieromtrent ook het nieuwsbericht van 24 december 2009).

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen worden vrijgesteld van het betalen van deze crisispremie, indien ze zich in economische moeilijkheden bevinden. Zij moeten in elk geval het formulier “Bijlage -C4- crisispremie” invullen. Dit formulier is beschikbaar op de website van de RVA. De wijze waarop bepaald wordt of een onderneming minder dan 10 werknemers tewerkstelt, de voorwaarden waaraan de onderneming moet voldoen om beschouwd te worden als zijnde in economische moeilijkheden en de te volgen procedure om deze vrijstelling te bekomen zijn vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 11 februari 2010 (PDF, 37 Kb) betreffende de uitvoering van artikel 153, § 2, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de erkenning als onderneming in moeilijkheden van de ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Dit Koninklijk Besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2010.

De  commissie Ondernemingsplannen neemt een beslissing op basis van de twee volgende criteria :

  • de onderneming is een onderneming met minder dan 10 werknemers
  • de onderneming kent economische moeilijkheden

De werkgevers die een vrijstelling willen bekomen, kunnen gebruik maken van het modelformulier Aanvraag tot afwijking van de betaling van de crisispremie. Dit formulier moet samen met alle nuttige documenten per elektronische post (coa@werk.belgie.be) of per aangetekend schrijven verstuurd worden aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens