NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verduidelijkingen over de werknemers die vastzitten in het buitenland en de werkgevers die hun activiteiten niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de annulatie van vluchten

20-04-2010
  • Wat is de situatie van een werknemer die verhinderd is om het werk te hervatten wegens de sluiting van het luchtruim en, dientengevolge, de annulering van zijn terugvlucht ?

Een werknemer met vakantie of na de beëindiging van een opdracht om professionele redenen in het buitenland en die daar “vastzit” omwille van de schrapping van alle vluchten krachtens het vliegverbod waartoe besloten is ten gevolge van de vulkaanuitbarsting in Ijsland, kan het bestaan van overmacht inroepen waardoor de werkhervatting verhinderd wordt.
De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht wordt omschreven in artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.
Wat moet men doen ?  Zo snel mogelijk zijn werkgever verwittigen. Indien men zijn werkgever niet verwittigt terwijl men toch de mogelijkheid heeft om dit te doen, dan zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.
Wat is de aard van zijn afwezigheid ? De uitvoering van de overeenkomst is geschorst omwille van overmacht en de werknemer is dus niet ongewettigd afwezig. De afwezigheid van prestaties heeft evenwel de afwezigheid van loon tot gevolg. Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer echter uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. Hiervoor moet de werkgever een aanvraag tot erkenning indienen bij de directeur van het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de exploitatiezetel (en niet de sociale zetel). U kan kennis nemen van alle modaliteiten inzake het indienen van deze aanvraag evenals inzake de aan de werknemers af te leveren formulieren op de website van de RVA.
In voorkomend geval kan de werknemer verkiezen om, mits akkoord van zijn werkgever, deze dagen om te zetten in verlofdagen (onmogelijk in geval van een regime van collectieve vakantie in de onderneming) en zo het recht op zijn loon weer te verkrijgen. 

  • Wat is de situatie van een werkgever die, ingevolge de sluiting van het luchtruim met de annulering van de vluchten als gevolg, zijn activiteit niet meer kan uitoefenen (bv. de luchtvaartmaatschappijen maar ook bijvoorbeeld de ondernemingen waarvan de basisgoederen niet meer geleverd worden en de voorraden uitgeput zijn) ?

In dergelijk geval is het de werkgever die verhinderd is om werk te verschaffen aan zijn werknemers door een omstandigheid die een situatie van overmacht vormt, namelijk een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. De uitvoering van de overeenkomst is dus eveneens geschorst omwille van overmacht zoals bepaald door artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, en deze maatregel kan zowel voor de werklieden als voor de bedienden worden ingevoerd. Tijdens deze periode kunnen de werknemers in beginsel een uitkering van de RVA genieten.
In praktijk kan de werkgever zijn aanvraag tot erkenning indienen bij de directeur van het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de exploitatiezetel (en niet de sociale zetel). De mededeling kan schriftelijk gebeuren of via elektronische weg via de portaalsite van de sociale zekerheid.   U kan kennis nemen van alle modaliteiten inzake het indienen van deze aanvraag evenals inzake de aan de werknemers af te leveren formulieren op de website van de RVA.

 

  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens