NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Omzetting Europese richtlijn kunstmatige optische straling

06-05-2010

Het koninklijk besluit van 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werk beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling).

Het begrip kunstmatige optische straling

De term “optische straling” omvat infrarode, zichtbare en ultraviolette straling.  Zoals blijkt uit de titel is dit KB, net als de Europese Richtlijn, enkel van toepassing op kunstmatige stralingsbronnen en niet op zonlicht. Bij blootstelling aan optische straling kunnen ogen en/of huid beschadigd worden. 

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan kunstmatige optische straling  tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen. Hiertoe moet de werkgever onder meer aandacht besteden aan het niveau, de aard en de duur van de blootstelling; de grenswaarden voor de blootstelling; de werknemers die tot bijzonder gevoelige risicogroepen behoren; de wisselwerking tussen optische straling en fotosensibiliserende chemicaliën en relevante informatie verkregen uit gezondheidstoezicht.

Werknemers die aan de risico’s van kunstmatige optische straling blootgesteld worden, moeten de nodige voorlichting en opleiding ontvangen en onderworpen worden aan een passend gezondheidstoezicht.

Relevante parameters voor blootstelling

In de bijlagen van dit KB zijn relevante parameters voor blootstelling met bijbehorende grenswaarden opgenomen, enerzijds voor bronnen van niet-coherente optische straling (b.v. lampen, smeltovens, lasbogen, etc.) en anderzijds voor lasers.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens