NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdelijke werkloosheid mogelijk bij slecht weer

24-12-2010

1. Het recht op uitkeringen van een arbeider of een bediende die niet op zijn werk raakt

De werknemer die zich normaal naar zijn werk begeeft maar met vertraging of niet aankomt, heeft recht op het gewaarborgd dagloon, indien de vertraging of de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die de werknemer op de weg naar het werk overkomen is, en die onafhankelijk is van zijn wil (artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten). De werknemer die zich naar het werk begeeft en ingevolge de sneeuw de werkplaats niet bereikt, heeft dus in principe recht op dagloon en kan geen werkloosheidsuitkering ontvangen.

De werknemer die zich niet normaal naar het werk begeeft (aangezien de verkeersproblemen al de dag voordien ontstaan zijn, of omdat hij vaststelt dat de weg onberijdbaar is, enzovoort), heeft geen recht op gewaarborgd dagloon. Hij heeft recht op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht indien hij onmogelijk het werk kon bereiken (en die dag niet betaald wordt noch als een vakantiedag beschouwd wordt). Uit de feiten moet dus blijken dat hij noch via zijn gewone vervoermiddelen noch via alternatieve vervoermiddelen het werk kon bereiken.

2. Tijdelijke werkloosheid als arbeider wegens ‘slecht weer’

Artikel 50 van de wet van 3 juli 1978 voorziet het volgende: “Het slechte weder schorst de uitvoering van de overeenkomst, voor zover het werk onmogelijk wordt en op voorwaarde dat de werkman werd verwittigd dat hij zich niet moet aanbieden”. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden indien, ingevolge de weersomstandigheden, het werk onmogelijk uitgevoerd kan worden; ze kan slechts ingevoerd worden na uitputting van de inhaalrustdagen bedoeld in artikel 51bis van de wet van 3 juli 1978.

De werkgever moet de reglementair voorziene formaliteiten naleven (onder meer de tijdige melding van de aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer aan de RVA en aflevering van de formulieren).

Gezien het uitzonderlijk karakter van de weersomstandigheden kan de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA afwijking verlenen van de aangiftetermijn van de eerste werkloosheidsdag. De werknemer moet in principe een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbondsorganisaties of HVW).

3. Tijdelijke werkloosheid als arbeider of bediende wegens ‘overmacht’

Artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 voorziet dat overmacht de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden indien, ingevolge de weersomstandigheden, het werk onmogelijk uitgevoerd kan worden.

Voorbeelden:

  • Bedienden die een reizende functie hebben (bijvoorbeeld vertegenwoordigers, enzovoort) indien het wegennet in de streek niet berijdbaar is;
  • Werknemers die niet kunnen werken wegens gebrek aan levering van grondstoffen doordat de vrachtwagens niet op hun bestemming geraken;
  • Rijschoolinstructeurs die geen les kunnen geven omdat het wegennet in de streek onberijdbaar is.
  • Arbeiders met een reizende functie (bijvoorbeeld postdiensten, leveringen, herstellingen of onderhoud bij de klant, enzovoort) kunnen ofwel de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, ofwel de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.

De werkgever moet de gebruikelijke formulieren “tijdelijke werkloosheid” afleveren. De werkgever die zich beroept op de overmacht zal een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen bij het werkloosheidsbureau. Hieruit moet blijken dat

  • geen recht op gewaarborgd loon bestaat (en de dag niet betaald wordt noch als vakantiedag wordt aangemerkt);
  • de werknemer niet in staat was zijn werk uit te oefenen.

De werknemer moet, zo nodig, een uitkeringsaanvraag indienen en hij moet een kopie van het antwoord van de directeur bij zijn formulier C3.2A voegen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op deze website en de website van de RVA: www.rva.be. Bovendien zijn de RVA-kantoren volgende week open, om zo nodig meer inlichtingen te kunnen verschaffen.

Bron: Persbericht van het Kabinet de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens