NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verlenging van bepaalde anti-crisismaatregelen: “economische werkloosheid voor bedienden” en “crisispremie”

27-01-2011

De huidige anti-crisismaatregelen (zie op deze site: thema “Werkgelegenheid” > Anti-crisismaatregelen > Tijdelijke crisismaatregelen) zijn tijdelijk en lopen in principe af op 31 januari 2011.

Een wetsvoorstel betreffende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord werd door het Parlement op 27 januari 2011 gestemd.

Dit wetsvoorstel voorziet in de verlenging van twee anti-crisismaatregelen, met name de “economische werkloosheid voor bedienden” en de “crisispremie” en dit tot 31 maart 2011, met de mogelijkheid om deze twee maatregelen bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad, te verlengen tot 31 mei 2011.

Dit wetsvoorstel voorziet evenwel niet in de verlenging van de overige anti-crsismaatregelen die aflopen op 31 januari 2011, met name:

  1. “tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur”
  2. “het crisistijdskrediet”
  3. “de herstructureringskaarten voor werknemers uit ondernemingen in faling”.

De maatregelen “economische werkloosheid voor bedienden” en “crisispremie”, zoals voorzien in het wetsvoorstel, zijn als zodanig identiek aan de huidige maatregelen voorzien in de actueel van kracht zijnde wetgeving.

Wat betreft het systeem van « economische werkloosheid voor de bedienden », voorziet het wetsvoorstel in een automatische verlenging van de ondernemingsplannen en de sectoriële collectieve arbeidsovereenkomsten die eerder in het kader van deze maatregelen werden afgesloten.

  • Voor de ondernemingen die, op 31 januari 2011, gebonden zijn door een ondernemingsplan, goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplannen of waarvan de voorziene geldigheidsduur vervalt in de loop van het jaar 2011 of verbonden is aan de wet betreffende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, zal de duurtijd van het ondernemingsplan automatisch verlengd worden. De betrokken ondernemingen worden hiervan in kennis gesteld door de directeur-generaal van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • Indien de maatregelen voorzien zijn in een sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst welke van toepassing is op 31 januari 2011, dan blijven deze maatregelen van toepassing ten aanzien van de ondernemingen die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst vallen.

Indien de maatregelen voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst die op het niveau van de onderneming werd afgesloten en welke van toepassing is op 31 januari 2011, dan moet de onderneming een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten waarvan de geldigheidsduur vervalt op 31 maart 2011 of verbonden is aan de duurtijd van de betrokken maatregelen.

De maatregel “economische werkloosheid voor bedienden” kan uiteraard worden geïntroduceerd, door een sectorale of ondernemings-CAO of een ondernemingsplan dat is goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplannen, in de sectoren of de ondernemingen die er in het verleden nooit gebruik van hebben gemaakt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens