NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Interprofessioneel akkoord verbeterd om aan verschillende verwachtingen tegemoet te komen

11-02-2011

Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet, is zeer tevreden met de verbetering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord waarmee tegemoetgekomen wordt aan verschillende verwachtingen van de sociale partners en in het bijzonder van de werknemers, terwijl tegelijkertijd wordt gewaakt over de competitiviteit van de Belgische ondernemingen.

De regering heeft een voorstel van collectieve bemiddeling uitgewerkt, waarin nieuwe elementen werden opgenomen. Dit voorstel werd vandaag voorgesteld aan de Voorzitter van de Groep van 10 en zal maandag aan de sociale partners worden voorgelegd.

De minister is ook bijzonder tevreden dat de regering, zelfs in lopende zaken, in een zeer delicaat dossier en over belangrijke thema’s tot een akkoord is kunnen komen, met name over de bescherming van werknemers, zowel arbeiders als bedienden, terwijl tegelijkertijd wordt gewaakt over het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen en bijkomende middelen worden geïnvesteerd om de levensstandaard te verhogen van hoofdzakelijk invaliden, personen met een klein pensioen of slachtoffers van een arbeidsongeval.

Concreet:

 1. In het kader van de vaststelling van de loonmarge van 0,3 procent, bevestigt de regering het behoud van de automatische loonindexering, zonder rechtstreeks of onrechtstreeks referentie naar een eventueel ter discussie stellen ervan;
 2. Op voorstel van de minister van Werk werden twee nieuwe voorstellen aangenomen die de koopkracht van zowel arbeiders als bedienden moet verbeteren:
  • een stijging van het nettoloon met 120 euro voor de lage lonen via het optrekken van de belastingvrije werkbonus van 175 naar 185 euro (persoonlijke sociale bijdragevermindering) of een gelijkaardige fiscale vermindering. Zo kan het nettoloon jaarlijks met 120 euro worden opgetrokken, wat een nieuwe vooruitgang is, zowel in de strijd tegen werkloosheidsvallen als in de evolutie van de koopkracht van personen met het minimumloon.
  • De totale vrijstelling van belasting van de twee eerste weken van de opzegperiode, zowel voor arbeiders als bedienden. Ook dit is een mooie bijkomende stap voorwaarts.
 3. De mogelijkheid om voortaan, na advies van de Nationale Arbeidsraad, de overblijvende 40 procent van de « welzijns-enveloppe » – wat neerkomt op 100 miljoen in 2011 en op 200 miljoen in 2012 – te besteden aan het optrekken van hoofdzakelijk de kleine pensioenen, het vakantiegeld van invaliden, de uitkeringen in geval van arbeidsongevallen, enzovoort. In het initieel ontwerp van Interprofessioneel Akkoord werd dit bedrag niet toegewezen.
 4. De drie anticrisismaatregelen, die onlangs nog door de minister van Werk werden verlengd, worden bestendigd. Het gaat hier om het optrekken van de economische werkloosheidsvergoedingen van arbeiders van 60 tot 70 procent van het laatste loon voor samenwonenden en van 65 tot 75 procent voor alleenstaanden en gezinshoofden; de economische werkloosheid voor bedienden in ondernemingen in moeilijkheden en de ontslagpremie van 1.666 euro die per 1 januari 2012 wordt aangepast en verhoogd naargelang de anciënniteit en dat volgens de modaliteiten voorgesteld in het IPA;
 5. Bovendien zal de regering de bestaande akkoorden verlengen, zoals daar zijn: de afwijkingen op het brugpensioen en het deeltijds brugpensioen; de bijdrage voor de risicogroepen; de innovatiepremie; de bijdrage voor de financiering van het begeleidingsplan van langdurig werklozen, enzovoort.
 6. Wat de harmonisering betreft van het arbeiders- en bediendestatuut, werd overeengekomen de positieve elementen die voor de arbeiders werden bereikt, te bekrachtigen, en:
  • De bepalingen te schrappen van de meest omstreden derde fase die de wettelijke opzeg van bedienden met 8 procent verminderde voor zij die minder verdienen dan 30.535 euro.
  • Vanaf 1 januari 2012 de opzeg van arbeiders die een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, op te trekken (15 procent in plaats van 10 procent van het verschil tussen de opzeg van arbeiders en de wettelijke opzeg van bedienden);
  • Mits akkoord van de sociale partners voor 31 december 2013, de vermindering van de opzeg van bedienden die meer dan 30.535 euro verdienen, zoals voorzien in het ontwerp van IPA, te beperken.


De minister van Werk zal haar verantwoordelijkheid nemen om het voorstel zo snel mogelijk uit te voeren.

Bron: Persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens