NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Goede praktijk van de sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector

07-03-2011

Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet, en minister van Ambtenarenzaken, Inge Vervotte, zijn tevreden dat de ministerraad op 3 maart 2011 een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd over de selectie van titularissen voor de functie van sociaal bemiddelaar in de overheidssector.

De sociale dialoog is even belangrijk in de openbare als in de privé-sector. Om deze dialoog te bevorderen, is de functie van sociaal bemiddelaar essentieel. Tot op heden bestond deze functie echter uitsluitend in de privésector en niet in de openbare sector.

Op 19 april 2010 werd binnen het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten een protocolakkoord gesloten over wederzijdse verbintenissen van overheid en vakbonden van de openbare sector wat de versterking van de sociale dialoog en het conflictbeheer in de openbare sector betreft. Dit akkoord biedt hier een oplossing voor, want het voorziet onder andere in de oprichting van een cel van sociale bemiddelaars met specifieke kennis voor de openbare sector.

Hoewel de functie van sociaal bemiddelaar in de openbare sector en in de privésector raakpunten vertonen, zijn er ook verschillen, zowel op het vlak van de taken als van de noodzakelijke competenties. In de openbare sector moet de bemiddelaar bijvoorbeeld geen paritaire comités voorzitten en de kennis van de reglementering op het statuut van het overheidspersoneel is noodzakelijk voor een sociaal bemiddelaar in de openbare sector, terwijl dit in de privé-sector niet nodig is. Sommige vereiste competenties daarentegen zijn dezelfde voor beide sectoren, zoals het stressbeheer of de bekwaamheid om te onderhandelen en te bemiddelen.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat deze morgen werd goedgekeurd, bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van dit protocol en geeft de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de verantwoordelijkheid over deze cel.

Het laat toe een nieuwe selectieprocedure te organiseren en licht de taken toe die worden toevertrouwd aan de sociale bemiddelaars van de openbare sector:

  • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
  • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten;
  • het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité;
  • het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.

Joëlle Milquet en Inge Vervotte, die beiden maar al te goed weten dat sociale bemiddeling in de privésector al vaker zijn meerwaarde heeft aangetoond, zijn zeer tevreden dat deze goede praktijk voortaan ook in de openbare sector kan worden toegepast. Ze roepen de sociale partners van de openbare sectoren op hier zodra nodig een beroep op te doen, zodat de sociale dialoog in de overheidssector, die zo typisch is voor ons land, wordt gevrijwaard.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens