NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Grenswaarden voor chemische agentia aangepast

01-12-2011

Op 1 december 2011 treedt het koninklijk besluit van 20 mei 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S. 30.6.2011) in werking.

Met dit besluit wordt de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia in bijlage I van het KB van 11 maart 2002 aangepast.

De aanpassingen betreffen enerzijds de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2009/161/EU (vaststelling van een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling). Anderzijds werden voor een aantal stoffen grenswaarden ingevoegd of gewijzigd op basis van aanpassingen tot en met 2008 aan de lijst van de "Threshold Limit Values" van de ‘American Conference of Governmental Industrial Hygienists’ (A.C.G.I.H.).

Voor die aanpassingen werd, binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, een consultatieprocedure gevolgd. Enkel de wijzigingen waarvoor in het kader van die procedure de sociale partners geen bezwaarschriften hadden ingediend, werden in het KB opgenomen.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens