NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Jaarverslag RVA 2011: reactie Minister van Werk

23-03-2012

Federaal Minister van Werk Monica De Coninck heeft kennis genomen van het jaarverslag 2011 van de RVA. Monica De Coninck stelt vast dat de arbeidsmarkt zich relatief goed hersteld heeft van de financiële crisis ; in het jaar 2011 heeft de werkloosheidsgraad het laagste niveau bereikt sinds 20 jaar. De Minister van Werk is wel voorzichtig : de perspectieven voor 2012 zijn fragiel en ondanks de goede evoluties, blijven er belangrijke uitdagingen.

Op basis van het jaarverslag van de RVA, doet Monica De Coninck volgende vaststellingen :

  • De werkloosheid is in 2011 teruggebracht tot het niveau van voor de crisis.
  • De werkloosheid situeert zich op het laagste niveau sinds 20 jaar.
  • Zoals ook blijkt uit een recent rapport van de RVA, werpt de activering van werkzoekenden vruchten af. De meerderheid van de ingeschreven werkzoekenden zoekt actief naar een job, wat blijkt uit het lage percentage definitieve schorsingen in 2011 (0.8%) .

Hoewel deze vaststellingen opmerkelijk zijn, wil de Minister van Werk geen victorie kraaien. Er blijven belangrijke uitdagingen voor zowel de federale als de gewestelijke overheden:

  1. Deze evolutie bevestigen op lange termijn, aangezien de conjunctuur in 2012 zich moelijk aankondigt;
  2. De werkzaamheidsgraad in Brussel verhogen, omdat men er een belangrijke stijging van de werkloosheid vaststelt, in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië;
  3. Inzetten op de tewerkstelling van 50-plussers, omdat men vaststelt dat de werkloosheidsgraad bij deze categorie fors gestegen is tussen 2007 en 2011. Dit in tegenstelling tot de andere leeftijdsgroepen waar we een daling zien;
  4. We moeten de begeleiding van werkzoekenden uit de risicogroepen versterken. Het blijkt inderdaad dat deze groepen meer dan ooit risico lopen. Of het nu gaat om jongeren, 55-plussers, laagopgeleiden of mensen van buiten de EU : hun werkzaamheidsgraad ligt nog veel te laag in vergelijking met het Europees gemiddelde.
  5. Ervoor zorgen dat alle werknemers gelijk behandeld worden, ongeacht hun geslacht, leeftijd of afkomst. Deeltijds werk bijvoorbeeld blijkt nog hoofzakelijk een vrouwenzaak (8 op 10).
  6. Zorgen dat mensen na hun inschrijving als werkzoekende sneller en efficiënter begeleid worden. Want hoe langer men werkloos is, hoe minder kans op uitstroom naar een job.

Het is in deze context dat Minister De Coninck wil samenwerken met de verschillende partners en overheden. Voor de Minister van Werk is één zaak primordiaal : iedereen heeft recht op een job en moet inspanningen doen, maar ook de overheid en de werkgevers moeten zich inspannen om iedereen kansen te kunnen geven. 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens