NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

RVA publiceert zijn jaarverslag 2012

25-03-2013

In zijn jaarverslag 2012 stelt de RVA vast dat de dienst in de afgelopen 30 jaar nog nooit zo veel structurele en grote hervormingen heeft moeten implementeren op zo’n korte tijd. In 2012 hebben niet minder dan 37 wetten en besluiten de opdrachten van de RVA gewijzigd.

Bijna alle stelsels werden fundamenteel gewijzigd. Bijna alle uitkeringstrekkers en werkgevers zijn betrokken bij een of andere hervorming. De meest in het oog springende zijn: 

  • het stelsel van de wachtuitkeringen, die inschakelingsuitkeringen voor de schoolverlaters zijn geworden;
  • het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen, met de nieuwe “degressiviteit”;
  • de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet, die gepaard gaan met nieuwe voorwaarden;
  • het stelsel van de dienstencheques, dat werd aangepast met het oog op een grotere professionalisering van de sector;
  • het stelsel van de opvolging van het actief zoeken naar werk, dat wordt vervroegd en uitgebreid.

De RVA stelt eveneens vast dat de groei negatief was en dat de werkgelegenheid heeft geleden in 2012.

Rekening houdend met de voortdurende verslechtering van de economische conjunctuur kennen alle indicatoren van de evolutie van de arbeidsmarkt in 2012 een negatieve evolutie.
Volgens de Nationale Bank zou de werkgelegenheid nog lichtjes zijn gestegen met 6 500 eenheden in jaargemiddelde in 2012. De situatie is er echter gevoelig op achteruitgegaan in de loop van het jaar, aangezien tussen het 4de trimester van 2011 en het 4de trimester van 2012 16 600 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Nog steeds volgens de Nationale Bank is die evolutie het gevolg van het jobverlies in de conjunctuurgevoelige sectoren (de industrie, de bouw en de marktdiensten), maar ook van het verdwijnen van bepaalde tewerkstellingsmaatregelen, van de niet-vervanging van bepaalde natuurlijke afvloeiingen bij de overheid en van een vertraagde groei van jobs in de gezondheidszorg- en dienstenchequessector.

De werkloosheid houdt over het algemeen stand …

Het aantal door de RVA getelde werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW-WZ) is in 2012 nog lichtjes gedaald met 4 573 eenheden. Het zijn er 417 250 in maandgemiddelde, d.i. 1,1 % minder dan in 2011. Die evolutie wordt echter beïnvloed door een reglementaire wijziging, namelijk het verlengen (over het algemeen met 3 maanden) van de inschakelingstijd voor jonge werkzoekende schoolverlaters. Zonder die reglementaire wijziging zou het aantal UVW-WZ ongeveer op hetzelfde niveau gebleven zijn als in 2011.
Hoe dan ook, die stabilisering van de werkloosheid getuigt van een goede weerstand, die toch wel opmerkelijk is gezien de voortdurende verslechtering van de economische conjunctuur gekenmerkt door een verminderde activiteit gedurende 7 opeenvolgende trimesters en een daling van het bbp van 0,2% in 2012.

Hoewel de tijdelijke werkloosheid weer de hoogte ingaat en een aanzienlijke stijging met 14 % kent, is dat nog altijd niets in vergelijking met de toename van 2009. 

… maar stijgt weer in bepaalde segmenten

De daling van de werkloosheid over de periode van een jaar bedroeg - 1,7 % in Wallonië en - 0,8 % in Vlaanderen, terwijl we in Brussel een stabilisering zagen.
Onder de maatregelen die door de RVA werden uitgewerkt en die hebben kunnen bijdragen tot een goede weerstand van de werkloosheid, moeten de volgende worden vermeld: 

  • het systeem van tijdelijke werkloosheid dat, na 2 opeenvolgende jaren te zijn gedaald, opnieuw een rol heeft gespeeld als schokdemper voor 51 566 verschillende ondernemingen en 431 357 verschillende werknemers;
  • het stelsel van de dienstencheques, waarvan het gebruik nog met 8,6 % is toegenomen (+ 11 % in 2011), dat opnieuw bijkomende jobs creëert ten opzichte van de 149 827 die reeds werden geteld in 2011;
  • de activeringsmaatregelen, waaronder het Activa¬plan dat met 12,7 % toeneemt en de werkhervattingstoelage die stijgt met 15,6 %, zijn de aanwerving van langdurig of oudere werklozen blijven ondersteunen.

In totaal daalde het aantal uitkeringstrekkers ten laste van de RVA met 10 000 eenheden (1 299 791 in 2012 tegenover 1 310 347 in 2011, d.i. - 0,8 %).

De gemiddelde maandelijkse werkloosheidsuitkering voor de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen bedroeg 932,68 EUR per maand in 2012. Dat is een stijging met 3,7 % ten opzichte van 2011, voornamelijk toe te schrijven aan de indexering (voor 2,7 %) en aan de instroom van nieuwe werklozen, die hogere uitkeringsniveaus genieten.

U kan het volledige jaarverslag terugvinden op de website van de RVA.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens