NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het Toezicht op de Sociale Wetten publiceert zijn activiteitsverslagen 2010 en 2011 en kondigt doelgerichte controles aan

29-04-2013

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid publiceert zijn activiteitsverslagen 2010 en 2011. Op basis van de resultaten van de controles die de voorbije jaren gevoerd werden, plant de inspectiedienst voor de komende maanden in gans het land een aantal prioritaire controles.

Deze controles zijn hoofdzakelijk gericht op de sociale dumping door buitenlandse ondernemingen, op de buitenlandse transportbedrijven, de koppelbazen en de misbruiken inzake uitzendarbeid.

  • Controles op buitenlandse ondernemingen. Deze buitenlandse ondernemingen mogen hier uiteraard wel komen werken (“vrij verkeer van diensten”), maar zij moeten daarbij wel de Belgische arbeidsvoorwaarden (lonen, arbeidsduur, …) naleven. Dit laatste wordt veel te vaak met de voeten getreden. Doelstelling is om dit jaar een 2000-tal buitenlandse ondernemingen te controleren. 
  • Controles op (gedelocaliseerde) vervoersactiviteiten door onderaannemers vanuit het buitenland met goedkope chauffeurs en controles op omzeiling van de voorschriften inzake cabotage
  • Aanpak van de misbruiken in de uitzendarbeid. De sociale inspecteurs van deze dienst zullen in 2013 een 1800 systematische controles uitvoeren op de uitzendarbeid. Zij zullen vooral oog hebben voor de gelijke behandeling en beloning van de uitzendkrachten. Bij ernstige misbruiken zullen zij niet alleen proces-verbaal opstellen maar ook de bevoegde Gewestelijke diensten informeren, zodat deze eventueel de erkenning van dit uitzendbureau kunnen intrekken. 
  • Zodra de uitvoeringsbesluiten verschenen zijn op een aantal wetten, zullen de sociale inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten hier ook uitgebreid op controleren. Het betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de medecontractanten en de opdrachtgever voor lonen van het personeel van onderaannemers (met bijzondere aandacht voor illegale werknemers) en de aanwezigheidsregistratie op de bouwwerven. 
  • De illegale terbeschikkingstelling (uitlening van personeel) zal aangepakt worden door gerichte controles op aanbieders van goedkope werkkrachten. 
De activiteitsverslagen 2010 en 2011 kunnen geraadpleegd worden in de module Publicaties.
 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens