NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijzigingen aan de reglementering tijdelijke of mobiele bouwplaatsen door de reglementering overheidsopdrachten

25-10-2013

De artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd door de artikelen 158 en 159 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 juli 2013 (KB van 2 juni 2013).

Ingevolge het nieuwe lid toegevoegd aan artikel 29 van het koninklijk besluit bouwplaatsen mag de opdrachtgever die een aanbestedende overheid is in de zin van artikel 2 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006, voor de kleine werven bedoeld in artikel 29, kiezen tussen het opstellen van een veiligheids- of gezondheidsplan dan wel het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel 29 koninklijk besluit bouwplaatsen.

Voor de werven bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen, legt artikel 30, 4de lid, van het koninklijk besluit bouwplaatsen aan de opdrachtgever die een aanbestedende overheid is in de zin van artikel 2 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006, de verplichting op om aan de inschrijvers te vragen bij hun offerte een document te voegen, waarin ze beschrijven op welke wijze zij bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening zullen houden met het veiligheids- en gezondheidsplan, en een afzonderlijke prijszetting betreffende de preventiemaatregelen en –middelen bepaald door het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, indien de coördinator-ontwerp aantoont dat de vraag naar een dergelijk document en prijszetting nodig is om de maatregelen bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk te kunnen toepassen en voor zover de coördinator-ontwerp de onderdelen verduidelijkt waarvoor dat document of die prijsberekening nodig is.

Meer uitleg kunt u vinden in het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overheidsopdrachten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011 (pagina 44930 tot 44932, 44998).  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens