NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe regels in verband met ontslagmotivering

21-03-2014

Vanaf 1 april 2014 dienen de werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen, bij ontslag van een werknemer, de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag, na te leven.   

Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt er enerzijds toe om het recht in te voeren voor de werknemer om de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, te kennen. Anderzijds voert deze collectieve arbeidsovereenkomst het recht in voor de werknemer op een schadevergoeding indien zijn ontslag kennelijk onredelijk was.

De inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 op 1 april 2014 heeft voor gevolg dat artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst vanaf dat moment ophoudt te bestaan voor wat betreft de werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen en hun werknemers.

Bronnen: 

  • Artikel 38 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (B.S. 31 december 2013).
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag, algemeen verbindend verklaard via Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 (B.S. 20 maart 2014).   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens