NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

15-05-2014

Publicatie van het koninklijk besluit en het ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van het opstellen van het analyseverslag en van het modelformulier betreffende de bezoldigingsstructuur van de werknemers

Sinds de inwerkingtreding van de wet betreffende de loonkloof die een neutrale politiek op het vlak van verloning tussen mannen en vrouwen in de onderneming wil begunstigen, heeft de ondernemingsraad er een nieuwe bevoegdheid bijgekregen. 

Meer bepaald moet er binnen de onderneming om de twee jaar een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de bezoldigingsstructuur. Eens deze analyse is doorgevoerd, moet er een analyseverslag worden opgemaakt op basis van een modelformulier. Dit verslag moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of, indien er geen is, aan de vakbondsafvaardiging.

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 bepaalt de modaliteiten voor de opmaak van dit verslag. Het duidt ook aan welk het eerste jaar is waarop dit analyseverslag betrekking moet hebben. Het betreft het jaar 2014. Het verslag zal uitzonderlijk betrekking kunnen hebben op één enkel boekjaar, meer bepaald het boekjaar afgesloten in 2014. Voor de volgende jaren zal het verslag betrekking moeten hebben op de analyse van de bezoldiging over twee boekjaren en het zal om de twee jaar verstrekt moeten worden.

Het ministrieel besluit van 25 april 2014 bepaalt de modelformulieren (volgens de grootte van de onderneming) op basis waarvan het analyseverslag wordt opgemaakt.

Deze twee besluiten werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2014. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens