NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Een Belgisch nanoregister

24-09-2014

Vandaag werd in het Staatsblad het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand gepubliceerd.

In toepassing van dit KB moeten een groot aantal nanomaterialen vanaf 1 januari 2016, vóór ze op de Belgische markt worden gebracht, geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Mengsels die dergelijke nanomaterialen bevatten moeten vanaf 1 januari 2017 worden geregistreerd. De registraties worden jaarlijks geactualiseerd. Voor nanomaterialen-bevattende voorwerpen wordt de aanvangsdatum voor kennisgeving later bepaald.

Werkgevers die nanomaterialen registreren of die geregistreerde nanomaterialen gebruiken moeten hun Comité voor preventie en bescherming op het werk hierover de nodige informatie verschaffen. Dit geldt eveneens voor producten waarvoor in toepassing van andere specifieke regelgeving een kennisgeving gebeurt over of toelating wordt gegeven voor de aanwezigheid van nanomaterialen.

Door dit registratiesysteem zal de werkgever als professioneel gebruiker van nanomaterialen zijn verplichtingen betreffende de bescherming van werknemers (uitvoeren van de risicobeoordeling, implementeren van preventiemaatregelen, werknemers informeren, … ) gemakkelijker kunnen naleven: er zullen immers meer gegevens over nanomaterialen beschikbaar komen en de communicatie van deze gegevens doorheen de toeleveringsketen zal worden gestimuleerd.

De overheid zal een overzicht krijgen van de gebruikte soorten en hoeveelheden nanomaterialen en de evolutie ervan, wat nodig is om prioriteiten vast te stellen voor de organisatie van o.a. gerichte informatiecampagnes, onderzoek naar geschikte tools voor risicobeoordeling en blootstellings-monitoring. Door de naspeurbaarheid die met een dergelijk register wordt bereikt, zal de overheid bovendien snel en gericht kunnen optreden wanneer er problemen met bepaalde nanomaterialen worden vastgesteld.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens