NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inspectiecampagne: bakkers strooien te kwistig met bloem!

09-01-2015

Een inspectiecampagne bij de Antwerpse ambachtelijke bakkers levert opmerkelijke resultaten op

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft onlangs een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen. Deze campagne kadert in een vernieuwde aanpak van de inspectie om sectoren aan te pakken door ze in een eerste fase lokaal te benaderen. Hierbij wordt een stand van zaken opgemaakt om de sector te confronteren met niet-conformiteiten met de wetgeving. De sector krijgt dan de gelegenheid om globaal acties te ondernemen. De inspectie is bereid hen in deze te begeleiden.

Bloem, waarmee ons dagelijks brood wordt gemaakt, is niet zo onschuldig als het lijkt. Het inademen van bloemstof kan namelijk leiden tot bakkersastma of farinose: een gekende beroepsziekte in het bakkersmilieu.
Het Fonds voor Beroepsziekten keert jaarlijks meer dan 4 miljoen euro uit om de gevolgen van deze beroepsziekte te vergoeden. Ieder jaar worden zo een duizendtal bakkers-werknemers vergoed. Zelfstandige bakkers vallen niet onder deze regeling.

30% van de bezochte bakkerijen werd ooit geconfronteerd met de beroepsziekte, toch wordt er bij het dagdagelijkse werk weinig rekening mee gehouden en blijft men kwistig met bloem strooien. Er bestaan nochtans technieken om het bloemstof in de omgevingslucht drastisch te beperken.

Bijna overal waar gemeten werd, overschreed het bloemstofgehalte in de lucht (tot 20 maal!) de grenswaarde. (Grenswaarden zijn wettelijk vastgelegde normen voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers. Voor bloemstof bedraagt die 0,5 mg/m³.)

In geen enkel verslag van bedrijfsbezoek van de preventiediensten (arbeidsgeneeskunde) werd de problematiek van de bloemstof behandeld

De helft van de bakkerijen is niet in regel met de regels inzake elektrische installaties en brand- en stofexplosie gevaar

Noch in de beroepskwalificaties van de bakkerijsector, noch in de leerplannen van de bakkersopleiding van de onderwijsnetten is de problematiek van de bloemstof opgenomen.

De inspectie beschikt over een aantal bevoegdheden om op te treden, gaande van waarschuwing tot stopzetting van werken, of nog proces-verbaal naar de gerechtelijke overheden. Naar aanleiding van deze campagne werden enkel waarschuwingen uitgevaardigd.
De inspectie plant de volgende vervolgacties:
  • Samenwerken met de beroepsfederaties om het gebrek aan informatie bij de bakkers aan te pakken. De Bakkers Vlaanderen en de Federatie van Grote Belgische bakkerijen, hebben zich bereid verklaard om meer informatie te verspreiden onder hun leden;
  • De sector aanzetten tot het opstellen van eenvormige instrumenten voor risicoanalyse en een actieplan voor de niet-conformiteiten weg te werken;
  • De preventiediensten aanzetten tot meer gerichte professionele adviezen;
  • De onderwijssector aanzetten tot het opnemen van de veiligheid en de gezondheid in de beroepskwalificaties en -opleidingen. Dit zal gebeuren in het kader van het convenant “Preventie en Bescherming in het Onderwijs” dat in 2010 werd afgesloten tussen de Vlaamse Overheid en de onderwijskoepels enerzijds en de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid anderzijds;
  • Binnen een redelijke termijn, een nationale aftoetsing van de vorderingen maken.

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens