NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Kris Peeters wil samen met de bouwsector halt toeroepen aan stijgende faillissementscijfers

26-02-2015

Vandaag, 26 februari, heeft Vice-Eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters een bezoek gebracht aan Batibouw. Naast een rondgang bij verschillende standhouders, sprak hij ook op het BouwForum dat werd georganiseerd door de Confederatie Bouw. De Vice-eersteminister uitte in zijn toespraak zijn bezorgdheid over de stijgende faillissementen in de sector, vooral bij kleinere aannemers. Hij wil dan ook, in nauwe samenwerking met de sector en de collega’s in de federale regering, een waaier aan maatregelen nemen om deze negatieve trend om te buigen. Het gaat dan onder andere over de daling van de loonkosten, de aanpak van sociale fraude, het uitwerken van een aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en de uitvoering van de zogenaamde ADR-regeling die de geschillenbeslechting buiten de rechtbanken promoot.

Tussen 2005 en 2014 steeg het aantal faillissementen in de bouwsector van 1.044 tot 2.030. Bijna een verdubbeling dus. Vaak gaat het om kleinere aannemers. In het kader van de start van de 56ste editie van Batibouw en het Bouwforum dat door de Confederatie Bouw werd georganiseerd, roept Kris Peeters de sector op om samen met hem en de federale regering een halt toe te roepen aan deze negatieve trend.

Kris Peeters: “De bouwsector is een economische grootmacht in ons land. Ze is goed voor 115.000 ondernemingen en 200.000 werknemers. 10% van alle bedrijven in ons land zijn actief in de bouw. Het is dus een sector die we moeten koesteren. Maar het hoge aantal faillissementen zijn een permanente rem op de verdere groei van deze sector. Daarom nodig ik de sector uit om samen na te denken over hoe we dit probleem kunnen aanpakken.”

Complexe materie - alomvattend antwoord

In zijn toespraak op het Bouwforum stelde Kris Peeters een brede waaier aan maatregelen voor. Dit is immers een complexe materie die een alomvattend antwoord vereist.

Ten eerste zijn er de sociale lasten en de – al dan niet legale – concurrentie van buitenlandse bedrijven. Om daaraan tegemoet te komen, investeert de federale regering in een structurele lastenverlaging. Er komt een indexsprong van 2%. Er is een rigide loonmatiging in de komende jaren. En in 2016 en 2019 voert de federale regering lastenverlagingen door van respectievelijk 960 en 450 miljoen euro. Daarnaast heeft de regering recent beslist om 80 miljoen euro van de lastenverlagingen specifiek te gebruiken om de arbeiderssectoren te ondersteunen. Bovendien worden specifieke pijnpunten voor de bouwsector weggewerkt. Zo wordt het aantal uren dat op zaterdag kan gewerkt worden, opgetrokken van 64 naar 96 uur.

De sociale fraude wordt, onder leiding van Staatssecretaris Bart Tommelein, aangepakt door de handhavingsrichtlijn snel om te zetten, zodat het onterecht gebruik van de detacheringstechniek kan worden tegengegaan. Er is ook een Ronde Tafel opgezet met alle belanghebbenden in de sector om samen de sociale fraude te voorkomen en te bestrijden.

Tegelijk wil Kris Peeters, als minister van Economie, ervoor zorgen dat geschillen tussen aannemers en bouwheren niet leiden tot faillissementen. Het is belangrijk dat bedrijven hierdoor niet overkop gaan én dat consumenten beter beschermd worden. Daarom wordt op twee fronten gewerkt:

  1. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel over een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, naar analogie van de regeling voor architecten. De vice-eersteminister wil er echter voor zorgen dat dit de kostprijs van het bouwen niet sterk doet stijgen en de concurrentiepositie met buitenlandse ondernemingen zou verslechteren. Er wordt gewerkt aan een efficiënt systeem, waarbij bijvoorbeeld geen schadeclaims kunnen worden ingediend voor onbeduidende bedragen. Bovendien zullen buitenlandse bedrijven aan dezelfde regels moeten voldoen als ze in België aan de slag willen. De specifieke modaliteiten van deze regeling zullen tegen de zomer in een wetsvoorstel worden gegoten. Doorheen het gehele proces blijft Kris Peeters overleggen met de sector en andere belanghebbenden.
  2. De ADR-richtlijn, die de alternatieve beslechting van consumentengeschillen regelt, is helemaal omgezet in Belgische wetgeving. Vanaf 1 juni zal er voor elke economische sector een onafhankelijke, neutrale, bekwame, toegankelijke en transparante instantie moeten zijn die geschillen tussen ondernemingen en consumenten buiten de rechtbanken moet proberen uit te klaren. Dat moet zorgen voor een snellere, eenvoudigere én goedkopere geschillenregeling, wat in het voordeel is van alle partijen.

Samenwerking en overleg staan centraal

Tot slot benadrukt Vice-Eersteminister Kris Peeters dat hij deze maatregelen in nauw overleg met alle belanghebbenden wil invoeren: “Mijn beleid is er één van samenwerking. Het is pas wanneer ondernemingen, overheden en consumenten op één lijn staan, dat de bouwsector de toekomst krijgt die ze verdient. We moeten er samen voor zorgen dat het vertrouwen in deze stiel groot blijft en dat elk bedrijf rendabel kan zijn. Zodat de bouwsector ook in de toekomst die economische grootmacht blijft.”
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens