NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Begrotingscontrole: “Regering investeert, en zet in op jobs”

31-03-2015

Ruimte voor jobs in e-commerce, horeca, en voor jongeren

Het akkoord over de begroting vrijwaart onze sociale zekerheid, voorziet een historische ommezwaai in justitie, én zet in op jobs. We ondersteunen de economie en stimuleren jobcreatie in e-commerce en in de horeca. Met de ‘ingroeibanen’ willen we meer jobs voor jongeren creëren en werkbaar werk voor oudere werknemers. Dé centrale prioriteit van deze regering, jobs, krijgt dus meer vorm”, aldus Vice-eersteminister en Minister voor Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters.

Het was voor ons een nadrukkelijke keuze om de begrotingscontrole te laten samengaan met de noodzakelijke sociaal-economische maatregelen die ook opleveren voor de staatskas.

Ingroeibanen: jobs voor jongeren - coaching door oudere werknemers

Vandaag is het zo dat werkgevers 0,1% van hun loonmassa moeten besteden aan de integratie van risicogroepen, een kwart daarvan dient voor het inschakelen van jongeren.

De regering voorziet nu dat dit kwart wordt opgetrokken tot de helft van de middelen voor de integratie van risicogroepen. Dit betekent een inspanning van 45 miljoen euro over alle sectoren heen. De paritaire comités kunnen jobs op maat ‘boetseren’, om de overgang van de school naar de arbeidsmarkt makkelijker te maken”, aldus Minister voor Werk en Economie Kris Peeters.

Het akkoord voorziet dat de sectoren tegen eind juni cao’s sluiten met betrekking tot de invoering van dit stelsel van ingroeibanen. In die cao’s moeten de loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd , moet de doelgroep van in te schakelen jongeren worden afgebakend (zowel naar leeftijd als naar in te vullen functies), en moet voorzien worden in coaching door oudere werknemers (die gebruik kunnen maken van het stelsel van uitgroeibanen).

De FOD WASO zal dit evalueren en in functie van de resultaten ervan kan Minister voor Werk en Economie Kris Peeters bijkomende voorstellen ter goedkeuring aan de Regering voorleggen. Het doel is de vooropgestelde bijkomende aanwervingen in het kader van het stelsel van ingroeibanen met vorming op de werkvloer te bereiken.

Met dit stelsel van ingroeibanen willen we extra bruggen bouwen voor jongeren die de school verlaten en de arbeidsmarkt betreden. Bovendien kunnen oudere werknemers op een werkbare manier hun ervaring aan de volgende generatie doorgeven”, aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

Opbrengst voor de overheid 2015: 80 miljoen euro.

Jobs in e-commerce: nachtarbeid


E-commerce kent in onze buurlanden een sterkere opgang dan bij ons. Een van de redenen is dat in deze sector geen nachtarbeid is toegelaten in België.

Op initiatief van Minister voor Werk en Economie Kris Peeters wordt nu een Ronde Tafel georganiseerd met de actoren en de sociale partners van de sector logistiek van de e-commerce om nachtarbeid mogelijk te maken in deze sector. Dit moet de concurrentiepositie van de e-commerce sector aanzienlijk versterken.

In overleg met de betrokken paritaire comités wordt een reglementair kader uitgewerkt tegen juli 2015.

De jobs die dit met zich meebrengt, zullen de overheid in 2015 10 miljoen euro opleveren.

Jobs in Horeca: uitbreiding gelegenheidsarbeid, uitbreiding overuren, flexi-jobs


  • Er wordt een apart statuut ‘flexi-jobs’ uitgewerkt: wie reeds een 4/5 job heeft buiten de horeca, kan in de horeca een extra job opnemen. De nodige aanpassingen op het vlak van het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De gepresteerde uren worden geregistreerd via de kassa. Het loon voor de uren gepresteerd tijdens deze flexi-jobs, wordt bij wet vastgelegd op het minimumuurloon van 9,5 €. Het loon wordt fiscaal vrijgesteld en geniet van een bijzondere SZ werkgeversbijdrage van 25%. De loonkost wordt daarmee substantieel verlaagd (loonkost = netto loon + 25 % sociale bijdragen). Prestaties in het kader van flexi-jobs geven recht op sociale rechten.
  • De gelegenheidsarbeid in de horecasector wordt uitgebreid van 100 dagen naar 200 dagen. De horeca-werkgever kan voortaan voor 200 dagen per jaar gelegenheidsarbeid inzetten.
  • Het aantal overuren dat in de horeca gepresteerd mag worden zonder zogenaamd ‘overloon’, wordt opgetrokken van 180 uren naar 250 uren.
  • De overurenregeling voor vaste werknemers in de horeca wordt uitgebreid . Deze overuren genieten van dezelfde fiscale en parafiscale behandeling als de uren gepresteerd in een flexi-job. De bestaande sectorale regelingen inzake overuren blijven van toepassing.

Totale opbrengst van deze maatregelen in 2015: 14.1 miljoen euro.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens