NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Koninklijk besluit van 26 december 2015: Uitzonderingen op het principieel verbod van uitbetaling van het loon van hand tot hand

19-01-2016

Publicatie van het KB van 26 december 2015
Principieel verbod van uitbetaling van het loon van hand tot hand.
Uitzonderingen op dit principe op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst, impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik
  

Op 19 januari 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand.

Dit Koninklijk besluit geeft uitvoering aan het nieuwe artikel 5, §1, tweede lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, dat werd ingevoegd door de wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van genoemde wet.

Vanaf 1 oktober 2016 zal de werkgever verplicht zijn het loon aan zijn werknemers giraal te betalen tenzij hij zich kan beroepen op een sectorale CAO, een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik dat de uitbetaling van hand tot hand toelaat. Het Koninklijk besluit van 26 december 2015 bepaalt procedure tot vaststelling en bekendmaking van deze sectorale akkoorden of gebruiken.

Elke organisatie die vertegenwoordigd is in een bevoegd paritair orgaan kan tot en met 30 september 2016 een sectoraal akkoord of gebruik ter kennis brengen van dit paritair orgaan met het oog op de vaststelling en bekendmaking ervan. Binnen een termijn van zes maanden na deze kennisgeving kan het bedoelde akkoord betwist of bedoelde gebruik verworpen worden door elke andere vertegenwoordigde organisatie. Indien dergelijke negatieve reactie uitblijft, neemt het bevoegde paritair orgaan akte van het sectoraal akkoord of gebruik. Het aldus vastgestelde sectoraal akkoord of gebruik kan evenwel ten allen tijde worden opgezegd.

Het sectoraal akkoord of gebruik, evenals de beschrijving ervan, dan wel de betwisting, verwerping of opzegging ervan, zullen ten gepaste tijde worden bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bij wijze van overgangsmaatregel blijft de uitbetaling van het loon van hand tot hand mogelijk zolang de procedure tot vaststelling van het sectoraal akkoord of gebruik lopende is, met dien verstande dat deze procedure moet worden afgerond uiterlijk tegen 1 april 2017. Indien een ter kennis gegeven sectoraal akkoord of gebruik werd betwist of verworpen binnen de voorgeschreven termijn (meer bepaald binnen één jaar en zes maanden vanaf 1 oktober 2015, dit wil zeggen uiterlijk tegen 1 april 2017), dan wel werd opgezegd, is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van deze betwisting, verwerping of opzegging op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens