NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Detachering van werknemers : inwerkingtreding van de wet van 11 december 2016

20-12-2016

De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers treedt in werking  op 30 december 2016 (Belgische Staatsblad, 20.12.2016).

Deze wet zet de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers om in het Belgische arbeidsrecht.

Deze wet spitst zich toe op vier groepen van bepalingen.

A) Een eerste groep van bepalingen heeft betrekking op de bescherming van de werknemer die vanuit België wordt gedetacheerd naar een andere Staat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland, met als doel dat de werknemer in België vanwege zijn werkgever geen enkel nadeel zou ondervinden als gevolg van het instellen van de administratieve of gerechtelijke procedures (die ingesteld zijn om zijn rechten te vrijwaren als gedetacheerde werknemer)

B) De tweede groep van bepalingen preciseert het begrip detachering en het begrip gedetacheerde werknemer en betreft eveneens de controle van de arbeidsvoorwaarden.

Concreet, wat de arbeidsvoorwaarden betreft, voert de wet die de richtlijn heeft omgezet nieuwe controle maatregelen: de inspectiediensten zullen de mogelijkheid hebben om verschillende documenten te vragen aan de werkgever die werknemers naar België detacheert (een kopie van de arbeidsovereenkomst, een overzicht van de werkuren…).

Tot slot stelt de wet van 11 december 2016 een verplichting in voor de detacherende werkgever om een verbindingspersoon aan te duiden die ermee belast is de voor controle benodigde sociale documenten te bezorgen aan de inspectiediensten.

C) De derde groep van bepalingen voert een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid in voor de directe medecontractant, voor wat de bouwactiviteiten betreft.

D) De vierde groep van bepalingen betreft de oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens