NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuws in verband met het tijdskrediet en het ouderschapsverlof

23-12-2016

TIJDSKREDIET  

Op 20 december 2016 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter gesloten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het bestaande systeem van tijdskrediet, zoals onder meer de afschaffing van het niet-gemotiveerd tijdskrediet en de uitbreiding van het zorggemotiveerd tijdskrediet naar 51 maanden. De cao nr. 103ter zal in de loop van het voorjaar in werking treden en uiterlijk op 1 april 2017. In afwachting van deze inwerkingtreding blijft het huidige systeem van tijdskrediet ongewijzigd verder van toepassing. Van zodra er een definitieve datum van inwerkingtreding vastligt, zal hiervan melding worden gemaakt op deze website. Op dat moment zal ook een toelichting worden geven bij het gewijzigde systeem van tijdskrediet.

OUDERSCHAPSVERLOF 

Op dezelfde datum heeft de Nationale Arbeidsraad eveneens een positief advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft en de daarin voorgestelde regeling om naast de bestaande opnamevormen van ouderschapsverlof (volledige onderbreking, vermindering van prestaties naar een halftijds of een vier vijfde arbeidsregime) ook in de bijkomende mogelijkheid te voorzien om ouderschapsverlof op te nemen naar rato van 1/10de van de voltijdse arbeidsduur. Of het betrokken wetsvoorstel zal uitmonden in een effectieve wijziging van de betrokken regelgeving, moet nog worden afgewacht. We raden in dit verband aan om de betrokken parlementaire werkzaamheden op te volgen. Van zodra er hierover definitief nieuws is, zal deze website daar melding van maken. 

BRONNEN 

www.nar.be 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015 en 103ter van 20 december 2016 

Advies nr. 2.013 van 20 december 2016 – Cao nr. 103ter – Stelsel van tijdskrediet 

Advies nr. 2.014 van 20 december 2016 – Ouderschapsverlof – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens