NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het wettelijk kader voor het loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018

30-01-2018

De wet wendbaar en werkbaar werk voorziet voor de werknemers en werkgevers uit de privé-sector  een wettelijk kader voor het loopbaansparen dat in werking treedt op 1 februari 2018 en vanaf die datum geactiveerd kan worden door de sectoren. Het wettelijk kader komt evenwel te vervallen wanneer de sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad voor 1 februari 2018 zelf een regeling over het loopbaansparen uitwerken.

Intussen blijkt dat de sociale partners geen akkoord hebben bereikt in de Nationale Arbeidsraad en dat ze bijgevolg geen eigen regeling over het loopbaansparen hebben uitgewerkt.  Dit heeft voor gevolg dat het wettelijk kader in werking treedt vanaf 1 februari 2018.         

Concreet betekent dit dat de sectoren de maatregel van het loopbaansparen vanaf 1 februari 2018 kunnen activeren via het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst waarin een sectoraal kader wordt uitgewerkt.  De sectoren krijgen, vanaf het moment van de aanhangigmaking hiertoe, 6 maanden de tijd om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten. Bij gebreke aan een sectorale activering binnen die termijn,  krijgen de ondernemingen die onder de betrokken sector ressorteren, de mogelijkheid om de maatregel van het loopbaansparen zelf te activeren via het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst.           

Het is pas na de activering en uitwerking van deze maatregel op sectoraal en/of ondernemingsniveau, dat de betrokken werknemers gebruik zullen kunnen maken van deze maatregel.     

Een uitgebreidere toelichting over het wettelijk kader voor loopbaansparen is terug te vinden op deze website.  

Bronnen:

  • Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, artikelen 33 t.e.m. 39 (B.S. 15 maart 2017);
  • KB van 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens