NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gebruik van de elektronische handtekening bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst

05-02-2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk bevat een hoofdstuk dat voorziet in een toekomstige wijziging van de regeling in verband met het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie. 

Tot voor kort werden elektronische arbeidsovereenkomsten enkel gelijkgesteld met een papieren arbeidsovereenkomst voor zover de elektronische ondertekening gebeurde door middel van de eID (= de handtekening gegenereerd door de elektronische identiteitskaart).  Met ingang van 1 juli 2016 breidde de Europese verordening nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie (de zgn. eIDAS-verordening) dit uit tot alle vormen van gekwalificeerde elektronische handtekening (= de elektronische handtekening die beantwoordt aan een aantal  technische kwaliteitsnormen, opgesomd in bijlage I en bijlage II van die verordening).  Momenteel worden elektronische arbeidsovereenkomsten dus gelijkgesteld met een op papier ondertekende arbeidsovereenkomst voor zover zij ondertekend zijn door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening (bv. via de eID of via een ander systeem van gekwalificeerde elektronische handtekening).

De wet van 15 januari 2018 voorziet nu in een toekomstige wijziging waarbij ook arbeidsovereenkomsten die worden ondertekend door middel van andere vormen van elektronische handtekening zullen worden gelijkgesteld met een papieren arbeidsovereenkomst.  Die alternatieve methodes van elektronische handtekening moeten dan wel toelaten om de identiteit van de partijen en hun instemming met de inhoud van de overeenkomst met zekerheid vast te stellen, alsook garanderen dat de inhoud van het document na ondertekening niet meer kan worden gewijzigd.  In geval van betwisting hieromtrent, is het aan de werkgever om aan te tonen dat het gebruikte systeem van alternatieve elektronische handtekening effectief die functies verzekert.

Dezelfde wet van 15 januari 2018 bepaalt ook dat elektronische arbeidsovereenkomsten moeten worden opgeslagen en bewaard bij een elektronische archiveringsdienst.  In de toekomst zal dit kunnen gebeuren bij hetzij een externe verlener van een elektronische archiveringsdienst , hetzij bij de werkgever zelf die een dergelijke dienst voor eigen rekening uitbaat.  In beide gevallen zal evenwel moeten worden voldaan aan de vereisten inzake gekwalificeerde elektronische archivering, die worden gesteld door het Wetboek van economisch recht.  Na 5 jaar moeten de elektronisch bewaarde arbeidsovereenkomst, in een leesbare en gebruiksklare vorm, worden overgemaakt aan de vzw SIGeDIS (= de vzw die de sociale gegevens bijhoudt welke nodig zijn om de wettelijke pensioenen te berekenen).

De door de wet van 15 januari 2018 voorziene wijzigingen treden niet onmiddellijk in werking.  Dat zal pas gebeuren op het ogenblik dat een K.B. wordt aangenomen dat artikel XII.25, § 5, derde lid, van het Wetboek van economisch recht doet in werking treden.  De reden hiervoor ligt in het feit dat op dit ogenblik nog niet voldoende aanbieders van gekwalificeerde elektronische archiveringsdiensten actief zijn op de markt.


Bron:Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens