NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die het werk progressief hervat

05-02-2018

De wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid voorziet een wettelijk kader voor de gevallen waarin een werknemer progressief het werk hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Zo bepaalt artikel 31/1, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet wordt geschorst wanneer de werknemer die als arbeidsongeschikte werknemer is erkend overeenkomstig artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en die de toelating heeft gekregen om het werk te hervatten overeenkomstig deze bepalingen, tijdelijk met akkoord van de werkgever een aangepast of ander werk uitvoert.

In dergelijke situatie voorziet de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk voortaan uitdrukkelijk dat een vervangingsovereenkomst in de zin van artikel 11ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan worden gesloten voor de vervanging van een dergelijke werknemer die het werk progressief hervat.

Bron : Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk – artikel 25.  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens