NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijzigingen op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

07-02-2018

Het hoofdstuk 2 van de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk wijzigt verschillende artikels van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités: 

  • Het toevoegen van een punt 1/1 aan artikel 2, § 3, onderwerpt de diplomatieke zendingen, de missies bij internationale organisaties die hun zetel hebben in België, de consulaire posten en de buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren, voor wat betreft hun personeel dat niet geniet van een geprivilegieerd statuut krachtens de Verdragen van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer en van 24 april 1963 inzake consulair verkeer of ieder ander toepasselijk internationaal instrument, aan het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968.

U vindt meer informatie over de toepasselijke paritaire comités voor deze werkgevers in de administratieve interpretatie “Ambassade” in de rubriek Sociaal overleg > paritaire comité’s > Administratieve interpretaties bevoegdheid paritaire comités;

  • Artikel 3, paragraaf 2, is aangepast ingevolge de nieuwe wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo’s ; 
  • Artikel 27 regelt de situatie waarbij werkgevers overgaan van een paritair comité naar een ander, ten gevolge van een wijziging van een bevoegdheidsgebied, de oprichting of de opheffing van een paritair comité of subcomité; deze bepaling heeft betrekking op het lot van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de betreffende werkgevers en werknemers; 
  • In artikel 42 heft de verplichting op voor de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die aangewezen zijn om te zetelen in een paritair comité of subcomité om twee kandidaten per toegekend mandaat voor te dragen.


Deze wijzigingen treden in werking op 15 februari 2018.
Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, artikels 2 tot en met 5.

 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens