NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De beroepsinlevingsovereenkomst in het kader van een alternerende opleiding in het Vlaams DBSO

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Aard en voorwerp

Een beroepsinlevingsovereenkomst is een opleidingsovereenkomst waarbij een persoon, “stagiair" genoemd, in het kader van zijn opleiding kennis of vaardigheden verwerft bij een werkgever door het uitvoeren van arbeidsprestaties.
Meestal gaat het om situaties waarin iemand die al doende iets wil leren of praktische ervaring wil opdoen in een onderneming of instelling, vrijwillig en spontaan daartoe een contract sluit met de betrokken werkgever.  De beroepsinlevingsovereenkomst kan niet gebruikt worden voor opleidingssituaties die georganiseerd worden vanuit of onder toezicht van onderwijsinstanties, instellingen of organisaties voor beroepsopleiding of andere opleidingsactoren die door de Gemeenschappen en/of door de sectoren erkend zijn, noch in het kader van stages met het oog op de uitoefening van een vrij beroep.

Sinds 2005 wordt dit type contract gebruikt voor alternerende opleidingen in het Vlaams deeltijds onderwijs, waarbij de betrokken jongeren hun praktijkgedeelte volgen in een overheidsdienst die administratief ressorteert onder het Vlaams Gewest of bij een plaatselijk bestuur (provincie, gemeente, OCMW,…).
Meer details hierover vindt u op de websites van het Agentschap voor Overheidspersoneel en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

In tegenstelling tot de leerovereenkomsten heeft een beroepsinlevingsovereenkomst, indien gebruikt in een situatie van alternerend leren, een deeltijds karakter: enkel de arbeidsprestaties bij de werkgever worden contractueel gedekt, niet het theoretisch gedeelte in de onderwijs- of opleidingsinstelling.

Basiswetgeving voor dit type overeenkomst

Programmawet van 2-8-2002, Titel IV – Werkgelegenheid, Hoofdstuk X (artikelen 104 tot 110).

Bevoegde administratie

De voornoemde wetgeving wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, meer in het bijzonder de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.

Doelgroep (binnen het domein “alternerend leren”)

De jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in de Vlaamse Gemeenschap.

Betrokken opleidingsoperator(en)

De centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDBSO) in de Vlaamse Gemeenschap.

Financieel plaatje voor de jongere

In het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst heeft de betrokken “stagiair” recht op een vergoeding waarvan het bedrag minstens gelijk moet zijn aan de grensbedragen die bij KB van 19-8-1998 werden vastgesteld op het stuk van de standaardleervergoedingen in het kader van het werknemersleerlingstelsel; de minima voor een voltijdse prestatie schommelen dus tussen 480,60 EUR/maand (15 jaar) en 751,00 EUR/maand (21 jaar en ouder); details hierover vindt u hier.

Binnen het alternerend leren in de Vlaamse overheidsdiensten worden de volgende bedragen opgelegd (besluiten van de Vlaamse Regering van 2-9-2005 en van 16-9-2005):

 

 Leeftijd  Bruto per maand
(100%)
 Bruto per maand
(huidige coëff. 1, 6084)
 15 jaar  287,69 €  462,72 €
 16 jaar  314,66 €  506,01 €
 17 jaar  341,63 €  549,48 €
 18 jaar  368,60 €  592,86 €
 19 jaar  395,57 €  636,23 €
 20 jaar  422,54 €  679,61 €
 21 jaar en ouder  449,51 €  722,99 €

 

Deze bedragen evolueren zoals de lonen van het overheidspersoneel (overschrijding van de spilindex door het “afgevlakt” gezondheidsindexcijfer).
De vergoeding is enkel verschuldigd voor de 3 dagen per week waarop de jongere de praktijkstage volgt bij het betrokken bestuur.  In geval van ongewettigde afwezigheid wordt de vergoeding gereduceerd volgens de regels die ook voor het ander contractueel personeel gelden.
De jongere heeft recht op vakantiegeld, volgens de regeling van het gewoon personeel.

Voor elk jaar van zijn alternerende opleiding dat de jongere met succes beëindigt (max. 3), heeft hij recht op een forfaitaire premie, de “startbonus”; de opleiding en de beroepsinlevingsovereenkomst moeten starten tijdens de leerplicht.

Dejongere heeft vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt (volledige SZ-onderwerping), recht op de werkbonus (vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen; op de portaalsite van de Sociale Zekerheid: www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “De bijdrageverminderingen” klikken op “Verminderingen van de werknemersbijdragen” > Werkbonus).  

Financieel plaatje voor de werkgever (Vlaamse overheidsdiensten en plaatselijke besturen)

Net zoals een leerovereenkomst beoogt een beroepsinlevingsovereenkomst een opleiding:  aan de betrokken “stagiair” wordt dus geen gewoon werknemersloon betaald, maar een (veel lagere) vergoeding.  Details hierover vindt u hierboven.

Voor het opleiden van jongeren met een beroepsinlevingsovereenkomst gelden dezelfde federale incentives (bijdrageverminderingen en stagebonus) als voor jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst.

Voor een alternerende opleiding met een deeltijds leerplichtige jongere kan aanspraak gemaakt worden op de “stagebonus” en het bijhorend fiscaal voordeel: voor beroepsinlevingsovereenkomsten met een voorziene duur van minstens 4 maanden, die tijdens het lopend opleidingsjaar gedurende minstens 3 maanden effectief uitgevoerd worden, kunnen de betrokken werkgevers een forfaitaire premie krijgen vanwege de RVA.  Wordt deze premie toegekend, dan hebben ze recht op een fiscale vrijstelling a rato van 20% van de loonkosten van de betrokken jongere(n) die ze als beroepskosten inbrengen.

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verleent met middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidies aan werkgevers die leerplichtige jongeren uit het Vlaams deeltijds onderwijs tewerkstellen met een beroepsinlevingsovereenkomst in het kader van een alternerende opleiding.
Alle nuttige informatie vindt u op de website van de DBO (klikken op “NL” of op de Vlaamse vlag daarboven > klikken op “Projecten” in het frame links op het scherm > klikken op “Alternerend leren” in de horizontale grijze balk > klikken op Alternerend leren voor deeltijds leerplichtigen).

Socialezekerheidsstatuut van de betrokken jongeren

Voor de jongeren die opgeleid worden bij overheidsdiensten die bij de RSZ aangesloten zijn (bv. Vlaamse ministeries en agentschappen): zelfde situatie als bij de Syntra-leerovereenkomst.
Voor de jongeren bij overheidsdiensten die bij de RSZPPO aangesloten zijn (bv. gemeentelijke diensten, OCMW’s, provinciale diensten) is de situatie onduidelijk voor wat betreft hun rechten op betaalde vakantie en hun dekking tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten.
In de Vlaamse regelgeving over de beroepsinlevingsovereenkomsten bij de ministeries en agentschappen wordt gesteld dat de betrokken jongeren verzekerd moeten worden inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten, en dat zij inzake vakantie dezelfde regeling moeten krijgen als het overig contractueel personeel. In de bijlage bij de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur aan de plaatselijke besturen in verband met de indienstneming van jongeren met een beroepsinlevingsovereenkomst wordt gesuggereerd om dezelfde regeling te voorzien qua arbeidsongevallen, beroepsziekten en vakantie als wat in de Vlaamse regelgeving over de beroepsinlevingsovereenkomsten bij de ministeries en agentschappen wordt gesteld: de betrokken jongeren moeten verzekerd worden inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten, en inzake vakantie moeten ze dezelfde regeling krijgen als het overig contractueel personeel. 

Andere bescherming

Jongeren met een beroepsinlevingsovereenkomst hebben geen recht op gewaarborgde vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.

Burgerlijke aansprakelijkheid: zelfde regeling als bij arbeidsovereenkomsten.

Voor meer informatie over dit type overeenkomst…

Op deze website vindt u onder het thema “Arbeidsovereenkomsten” een pagina met technisch-juridische informatie over de beroepsinlevingsovereenkomst.
Omtrent de toepassing ervan binnen het alternerend leren in Vlaanderen vindt u meer informatie op de websites van het Agentschap voor Overheidspersoneel en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites