NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De omscholingsovereenkomst voor gehandicapten (CAP)

Aard en voorwerp

De «overeenkomst voor beroepsaanpassing» (contrat d’adaptation professionnelle – CAP) of omscholingsovereenkomst voor personen met een handicap is een voltijdse opleidingsovereenkomst die als doel heeft de betrokken gehandicapte een beroepsopleiding te verstrekken in een reële werkomgeving om zo zijn inschakeling op de reguliere arbeidsmarkt voor te bereiden.

Een omscholingsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van maximum 1 jaar, die verlengd kan worden maar nooit langer mag duren dan 3 jaar.

De overeenkomst wordt gesloten tussen de betrokken gehandicapte en de werkgever in wiens onderneming of instelling de praktijkopleiding doorgaat, na akkoord en op initiatief van het AWIPH.  Het is de gehandicapte die in de eerste plaats daartoe een aanvraag moet indienen bij het AWIPH.

De praktijkopleiding kan plaatsvinden in alle bedrijfssectoren, met inbegrip van de overheid.

Normaliter verloopt de beroepsopleiding voltijds in de onderneming; in uitzonderlijke gevallen kan in overleg met het AWIPH en de werkgever beslist worden om een luik beroepsgerichte vorming in een opleidingsinstelling in te lassen, bv. als de jongere daartoe specifiek behoefte heeft of wanneer de werkgever niet zelf alle facetten van een bepaalde beroepsopleiding aan bod kan laten komen.  In dergelijke gevallen ontstaat dus een situatie van alternerende opleiding.

Basiswetgeving voor dit type overeenkomst

Besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bevordering van de gelijkheid van kansen voor de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt, Titel 2.

Bevoegde administratie

Het AWIPH, d.i. het «Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een Handicap» (Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées).

Doelgroep

De omscholingsovereenkomst is er voor personen (jongeren) met een handicap die niet meer leerplichtig zijn en niet over een beroepskwalificatie of over beroepservaring beschikken die onmiddellijk bruikbaar zijn op de arbeidsmarkt.  Zij moeten wel voldoende capaciteiten hebben die een gunstige inschakelingsprognose mogelijk maken.

Ze kunnen enkel een omscholingsovereenkomst sluiten als blijkt dat de bestaande, gewone opleidingsmogelijkheden voor hen niet geschikt zijn.

Betrokken opleidingsoperator(en)

De door het AWIPH erkende opleidingscentra.

Financieel plaatje voor de jongere

De betrokken jongere heeft recht op een opleidingsvergoeding die gelijk is aan een percentage van het normaal brutoloon voor de aangeleerde functie in de betrokken onderneming.

Tijdens het eerste opleidingsjaar is dit 60%, vanaf het tweede jaar 80%.  De opleidingsvergoeding wordt uitgekeerd per gepresteerd uur (en daarmee gelijkgestelde uren, volgens de geldende regelgeving en conventies terzake).

Wanneer de betrokken jongere reeds uitkeringen geniet (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, uitkering wegens handicap,…), dan bestaat zijn opleidingsvergoeding uit, naargelang het opleidingsjaar, 60% of 80% van het verschil tussen voornoemd brutoloon en deze uitkeringen.

Als het totaalbedrag van de opleidingsvergoeding lager is dan 2.338 euro per maand, dan heeft de jongere vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt (volledige SZ-onderwerping), recht op de werkbonus (vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen; op de portaalsite van de Sociale Zekerheid: www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “De bijdrageverminderingen” klikken op “Verminderingen van de werknemersbijdragen” > Werkbonus).

Eventuele verplaatsingsonkosten worden terugbetaald door het AWIPH.

Financieel plaatje voor de werkgever

De werkgever betaalt aan de jongere de hierboven beschreven opleidingsvergoeding.  Hij betaalt aan de RSZ eveneens de verschuldigde patronale SZ-bijdragen.

Op voorlegging van de nodige verantwoordingsstukken (lijst van vergoede opleidingsuren, kopie van de loonfiche van de jongere en een staat van de betaalde SZ-bijdragen) betaalt het AWIPH 70% van de werkelijk betaalde sommen terug aan de werkgever.

Op de patronale SZ-bijdragen kunnen eerst de volgende verminderingen toegepast worden:

  • voor jongeren die nog niet volledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid:
    de bijdragevermindering voor “zeer jonge werknemers”;
  • voor volledig onderworpen jongeren (vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden):
    de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen, behalve indien de werkgever tot de overheid behoort; werkgevers uit de non-profitsector hebben enkel recht op de “lagelonencomponent” van deze vermindering;

Socialezekerheidsstatuut van de betrokken jongeren

Zie KB van 28-11-1969 tot uitvoering van de wet van 27-6-1969 tot herziening van de besluitwet van 28-12-1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 3, 6°.

Personen die verbonden zijn door een omscholingsovereenkomst zijn onderworpen aan alle SZ-takken, met bijhorende rechten, desgevallend in functie van de bijdragen die op de vergoeding geïnd worden.  Wanneer de betrokkene tijdens de duur van de omscholingsovereenkomst verder werkloosheidsuitkeringen geniet, worden bepaalde rechten (bv. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) berekend op basis van die uitkeringen (en niet op basis van de opleidingsvergoeding in het kader van de overeenkomst).

Andere bescherming

Jongeren met een omscholingsovereenkomst hebben geen recht op gewaarborgde vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.

In de wetgeving is geen regeling getroffen om de aansprakelijkheid van de jongeren die tijdens de uitvoering van hun omscholingsovereenkomst schade veroorzaken, te beperken tot gevallen van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout.

Voor meer informatie over dit type overeenkomst …

Raadpleeg de webpagina betreffende de omscholingsovereenkomst (contrat d’adaptation professionnelle) op de site van het AWIPH.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites