NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Voorstelling

In antwoord op de crisis heeft de federale regering, in nauw overleg met alle regeringen en met de sociale partners, een herstelplan uitgewerkt dat het vertrouwen wil herstellen en nu al een krachtig herstel wil inluiden. De maatregelen, die gelijktijdig werden goedgekeurd, zijn gericht op drie krachtlijnen.

In de eerste plaats moet er zuurstof aan de ondernemingen worden verschaft zodat zij zich blijvend kunnen concentreren op hun activiteiten. Ten tweede willen de overheden de werkgelegenheid waarborgen en de koopkracht versterken. Voor iedereen die uit de boot valt, wordt het sociaal vangnet verstevigd. De maatregelen om snel heraansluiting te vinden op de arbeidsmarkt worden versterkt. Om het vertrouwen in de economie te vrijwaren, wil de regering investeren in de economische groei door in te zetten op duurzaamheid.

De integrale tekst van het herstelplan dat op 11 december 2008 werd voorgesteld, kan geraadpleegd en gedownload worden op de federale portaalsite.

Met het oog op de uitvoering van het herstelplan heeft het parlement de economische herstelwet van 27 maart 2009 goedgekeurd. De wet is raadpleegbaar op de website van het Belgisch Staatsblad. De wet werd gepubliceerd in de eerste editie van het Belgisch Staatsblad van 7 april 2009.

Het herstelplan omvat maatregelen die voortvloeien uit het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010 dat werd gesloten op 22 december 2008. Via dit akkoord willen ook de sociale partners bijdragen tot het herstel van het vertrouwen van werknemers en werkgevers. De tekst van dit akkoord, dat fungeert als referentiekader voor het sectoraal overleg, mikt op een nauwkeurig evenwicht tussen concurrentievermogen, koopkracht en werkgelegenheid.

De tekst van het akkoord kan worden geraadpleegd en gedownload op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Een tweede pakket anticrisismaatregelen die aansluiten bij het herstelplan werd eind mei 2009 goedgekeurd. Doel is om zoveel mogelijk ontslagen te vermijden in de sectoren die het hardst getroffen worden door de crisis.

Het wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake werkgelegenheid tijdens de crisis is raadpleegbaar en downloadbaar op de website van de Kamer. Dit ontwerp werd goedgekeurd op 28 mei 2009. De wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009.

Het herstelplan, het interprofessioneel akkoord en het tweede pakket anticrisismaatregelen voorzien in heel wat maatregelen, waarvan er hier slechts een aantal worden voorgesteld in functie van hun impact op werkgelegenheid en arbeid.

De maatregelen zijn gegroepeerd rond drie thema’s:

  • verlichten van de arbeidskosten om de ondernemingen zuurstof te verschaffen om de crisis het hoofd te kunnen bieden;
  • ondersteunen en zelfs versterken van de koopkracht van de actieven en niet-actieven om de vraag te ondersteunen;
  • hervormen van de arbeidsmarkt om ontslagen te vermijden en de overschakeling van werkloosheid naar werkgelegenheid vlotter te doen verlopen.

De wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord verlengt twee anti-crisismaatregelen tot 31 maart 2011: de economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie.  In de wet is de mogelijkheid voorzien om deze twee maatregelen te verlengen tot 31 mei 2011 bij koninklijk besluit.

Deze wet verlengt echter niet de overige anti-crisismaatregelen, die afliepen op 31 januari 2011:

  • tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur
  • het crisistijdskrediet
  • de herstructureringskaarten voor werknemers uit ondernemingen in faling

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens