NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer

Rechtsbasis

 • De wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS, ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden;
 • Koninklijk besluit van 28 juli 1962 (laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 april 2009) tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden;
 • De C.A.O. nr.19octies van 20 februari 2009 ter vervanging van de C.A.O. nr.19ter van 05 maart 1991 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers;
 • IPA 2009-2010.

Principes

In uitvoering van het IPA 2009-2010 is de CAO nr. 19ter van de Nationale Arbeidsraad van 05 maart 1991 vervangen door de CAO nr. 19octies van 20 februari 2009. Deze CAO 19octies van 20 februari 2009 gesloten in het kader van de Nationale Arbeidsraad, introduceert belangrijke nieuwigheden inzake de berekening van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten. (Voor tekst van de CAO: raadpleeg de website van de NAR.)

Openbaar vervoer

Tussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer per spoor

De prijs van de treinkaart is verhoogd met 6,25% op 01/02/2009. De tussenkomst van de werkgever in de prijs is verplicht.

Vanaf 01/02/2009 is de werkgeversbijdrage gemiddeld op 75% van de prijs van een treinkaart gebracht (60% tot 31/01/2009).

De nieuwe werkgeversbijdragen zijn forfaitaire bedragen. Ze zijn voor twee jaar vastgelegd (hetzij van 01-09-2009 tot 31.01.2011) en niet geïndexeerd. De tabel van de  werkgeverstussenkomsten (aangepast vanaf 01/02/2009) is opgenomen in artikel 3 van de CAO 19octies van 20 februari 2009. Er zal om de twee jaar een aanpassing van deze forfaits worden onderhandeld op het niveau van de Nationale Arbeidsraad, onafhankelijk van de prijsverhoging van de treinkaart.

De CAO 19octies heeft een suppletief karakter. Dit betekent dat de sectoren ervan kunnen afwijken bij sectorale CAO. CAO 19octies voorziet echter dat de sector-CAO minstens in evenwaardige voordelen moet voorzien (zelfs een tussenkomst die het volledige vervoerbewijs dekt kan sectoraal afgesproken worden).

Tussenkomst in de kosten van gemeenschappelijk openbaar vervoer, andere dan het spoor

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde weg gelijk is of langer dan 5 kilometer vanaf de vertrekplaats (art. 4 van de CAO 19octies van 20 februari 2009).
Er dient evenwel een onderscheid te worden gemaakt :

 • Wanneer de prijs van het vervoer evenredig is aan de afstand is de werkgeversbijdrage voorzien voor de trein slechts begrensd tot 75% van de reële prijs van het vervoer;
 • Wanneer de prijs van het vervoer bepaald wordt ongeacht de afstand wordt een tussenkomst van 71,8% van de reële vervoerprijs toegepast, begrensd tot de tussenkomst voorzien voor de trein voor een afstand tot 7 kilometer.

De CAO 19octies heeft een suppletief karakter. De sectoren kunnen ervan afwijken bij sectorale CAO. Als de werkgeverstussenkomst hoger zal zijn (door de toekenning van een hoger tussenkomstpercentage, een aanvullende mobiliteitsvergoeding,…) of als de tussenkomst eveneens verschuldigd zal zijn voor een afstand van minder dan 5 km.

Tussenkomst in de kosten van gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

 • Met de trein: wanneer één enkel vervoerbewijs is afgeleverd, wordt de tussenkomst berekend op basis van de bedragen van de werkgeversbijdragen in de prijs van de treinkaarten;
 • Ander vervoermiddel dan de trein of wanneer meerdere vervoerbewijzen worden afgeleverd: de tussenkomst moet worden bepaald volgens de hiervoor uiteengezette modaliteiten;
 • Abonnementen gecombineerd met de Lijn: sinds de introductie van gecombineerde abonnementen NMBS-De Lijn, moet het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van het sociaal abonnement voor werknemers aangevuld worden volgens de tabel opgenomen in het koninklijk besluit van 26 november 2002 (B.S. van 20/12/2002).

Privé-vervoer

De tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer is niet verplicht. Dergelijke tussenkomst mag evenwel worden geregeld op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau.

De CAO 19octies bevat in zijn artikel 11 overgangsbepalingen voor de werkgeversbijdragen in het privé vervoer. De sectoren en ondernemingen die een tussenkomst voorzien in de kosten van privé-vervoer, berekend op de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart, kunnen tot 30/06/2009 het oude barema blijven toepassen op basis van een gemiddelde van 60% (maar aangepast aan de tariefverhogingen van de trein vanaf 01.02.2009). Deze sectoren en ondernemingen beschikten nochtans tot 31/05/2009 over de mogelijkheid hun collectieve arbeidsovereenkomsten te herzien :

 • Wanneer een ander stelsel van tussenkomst in de kosten van privé vervoer is overeengekomen bij CAO op sectoraal- of op ondernemingsniveau vóór 01/06/2009, wordt dit stelsel toegepast vanaf de datum die erin is overeengekomen.
 • Wanneer geen enkele CAO van dit type is gesloten op sectoraal- of ondernemingsniveau vóór 01/06/2009, zal de werkgeverstussenkomst berekend op het gemiddelde van 75%, toepasbaar op het openbaar vervoer, eveneens toegepast worden op deze sectoren en ondernemingen vanaf 01/07/2009.

De tabel van de werkgeverstussenkomst op basis van gemiddeld 60% heeft een beperkte duur tot 30/06/2009 (de tabel is toegevoegd aan de CAO nr. 19octies).

De sectoren en ondernemingen kunnen bijzondere voorwaarden voorzien voor de terugbetaling van de kosten van privé vervoer (zoals bijvoorbeeld een percentage van de werkgeverstussenkomst dat hoger is dan de wettelijke tussenkomst in de prijs van de treinkaart,…).


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites