NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Minimumloon

In België bestaat er geen door de wet vastgelegd minimumloon.

De geldende minimumlonen worden bij ons, zoals in sommige andere landen, traditioneel vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van de Nationale Arbeidsraad (NAR) op de paritaire comités. De bepalingen die daarin zijn opgenomen zijn ook bindend want de CAO-wet bepaalt dat van de dwingende bepalingen van een CAO van de NAR of van een PC niet mag afgeweken worden.
Men noemt dit de hiërarchie van de rechtsbronnen. Deze is samengevat in art.51 van de CAO-wet.
Daarin is een rangorde opgenomen van de hoogste tot de laagste “rechtsbron” van verbintenissen. Men kan daar lezen dat de (door koninklijk besluit) algemeen verbindend verklaarde CAO’s van de NAR net onder de dwingende bepalingen van de wet komen en dat de algemeen verbindend verklaarde CAO’s van de sectorale paritaire comités op de derde plaats staan.
Deze rechtsbronnen staan veel hoger dan bijvoorbeeld de geschreven individuele arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de individuele arbeidsovereenkomst de voorschriften van de hogere normen moet respecteren.
Indien de sector-CAO een minimumloon voorschrijft, dan mag de individuele overeenkomst geen lager, maar wel een hoger loon voorschrijven.

Nationale Arbeidsraad

De Nationale Arbeidsraad heeft enkele CAO’s gesloten die over het minimuminkomen gaan.
Op de website van de NAR zijn de teksten van al deze CAO’s en enige commentaar bij deze CAO’s te vinden.

De belangrijkste CAO’s uit deze reeks zijn de CAO 43, zoals aangepast door latere CAO’s, en de CAO 50. CAO 43 legt het gewaarborgd minimum maandinkomen vast voor 3 categorieën van voltijdse werknemers :

  • 1.387,49 € voor werknemers van 21 jaar;
  • 1.424,31 € voor werknemers die tenminste 21,5 jaar oud zijn (met 6 maanden anciënniteit);
  • 1.440,67 € voor werknemers die tenminste 22 jaar oud zijn (met 12 maanden anciënniteit).

Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Men moet er bovendien rekening mee houden dat het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) niet echt identiek is aan een minimum maandloon. In het GMMI zijn immers bepaalde sommen die in de loop van het jaar worden uitbetaald begrepen. Zo kan bijvoorbeeld een eindejaarspremie of dertiende maand in aanmerking genomen worden om na te gaan of het GMMI nageleefd wordt.

CAO 50 bepaalt het GMMI voor werknemers onder de 21 jaar.
Twee belangrijke bepalingen van deze CAO moeten onder de aandacht worden gebracht.
Ten eerste het toepassingsgebied: deze NAR-CAO geldt enkel voor de werknemers onder de 21 die normale voltijdse arbeidsprestaties leveren voorzover ze werken in een onderneming die niet onder een paritair comité valt, of onder een PC dat niet is samengesteld of onder een PC dat geen minima of lonen voor werknemers onder 21 jaar heeft vastgesteld. PC’s mogen dus in dit geval hogere of lagere GMMI vastleggen.
Ten tweede is er het GMMI zelf: dit wordt niet in een forfaitair bedrag uitgedrukt, maar in een percentage van het GMMI van CAO 43. Dit percentage is degressief: hoe lager de leeftijd, hoe lager het percentage.

  • Op 20 jaar : 94 %
  • Op 19 jaar : 88 %
  • Op 18 jaar : 82 %
  • Op 17 jaar : 76 %
  • Op 16 jaar : 70 %

Samengevat : sinds 01/10/2008 gelden volgende bedragen naargelang de toegepaste arbeidsduur in de onderneming.

Het GMMI voor werknemers onder de 21 jaar

Leeftijd 

%

GMMI/maand in €

GMMI/uur(38 u /week) in €

GMMI/uur(39 u /week) in €

21

100

1.387,49

8,43

8,21

20

94

1.304,24

7,92

7,72

19

88

1.220,99

7,42

7,22

18

82

1.137,74

6,91

6,73

17

76

1.054,49

6,40

6,24

16 en minder

70

971,24 

5,90

5,75

Andere belangrijke CAO’s van de NAR houden bepalingen in aangaande gelijke beloning van vrouwen en mannen, aangaande de minimumbezoldiging voor mindervaliden, aangaande de indexcijfers, enz.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites