NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De stageovereenkomst in het kader van de permanente vorming voor de Middenstand en de KMO's (SFPME - EFPME)

Aard en voorwerp

Een stageovereenkomst beoogt een opleiding die voorbereidt op de uitoefening van een leidende functie in een KMO of op de uitoefening van een zelfstandig beroep.  Ze kan worden gesloten voor alle beroepen waarvoor opleidingen tot bedrijfsleider worden georganiseerd.  Het is een alternerende opleiding, die enerzijds een theoretische vorming in een EFPME-leercentrum omvat en anderzijds een praktijkstage in een onderneming (in regel 4 dagen per week).

De praktijkstage moet de cursist een praktijkervaring laten verwerven zoals vastgelegd in het gekozen opleidingsprogramma, dat opgesteld werd door het EFPME.

Hiertoe wordt een stageovereenkomst gesloten tussen de cursist-stagiair en het betrokken ondernemingshoofd.  Het gaat om een overeenkomst voor bepaalde duur, waarbij het ondernemingshoofd zich ertoe verbindt aan de cursist-stagiair een beroepstechnische opleiding te geven of te doen geven.  De cursist-stagiair van zijn kant verbindt zich ertoe de techniek van een beroep aan te leren onder de leiding en het toezicht van het ondernemingshoofd, alsmede de nodige cursussen van de theoretische vorming te volgen in een EFPME-leercentrum.

Net als de werknemersleerovereenkomst, de Syntra- en de EFPME-leerovereenkomst is dit een alternerende opleiding “pur sang”:  de beide luiken van de opleiding worden door het contract gedekt.  De stageovereenkomst is in regel voltijds.

Basiswetgeving voor dit type overeenkomst

Bevoegde administratie

De regelgeving betreffende de leerovereenkomst in het kader van de permanente vorming voor de Middenstand en de KMO’s in de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Brussels Gewest wordt beheerd door de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie (FGC, COCOF in het Frans), meer bepaald door de «dienst Beroepsopleidingen en Leerlingenvervoer» (Service de la Formation professionnelle et Transport scolaire) van de «Administratie voor Onderwijs en Beroepsopleiding» (Administration de l’Enseignement et de la Formation professionnelle).

De praktische uitvoering van het stagesysteem berust bij de Espace Formation PME (EFPME).

Doelgroep

Wie een stageovereenkomst in het kader van de ondernemeropleiding wil sluiten, moet voldaan hebben aan de leerplicht (= ±18 jaar).  Een bovengrens qua leeftijd is er niet; de ondernemersopleiding en de stageovereenkomst zijn niet beperkt tot jongeren.

Betrokken opleidingsoperator(en)

De “Espace Formation PME” (EFPME), de leersecretarissen (“délégués à la tutelle”) en de leercentra van de EFPME (Infac en Infobo).

Financieel plaatje voor de stagiair

De stagiair ontvangt een stagevergoeding (“allocation de stage”).  De minimumbedragen die hierop van toepassing zijn, zijn dezelfde in de ganse Franse Gemeenschap (Brussel + Wallonië) en schommelen tussen minimaal 428,56 euro (zonder/onvoldoende vooropleiding) of 725,26 euro per maand (voldoende vooropleiding) en maximaal 857,13 euro per maand, naargelang het opleidingsjaar.

Gaat het om een vergoeding die lager is dan 2.338 euro per maand, dan heeft hij vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt (volledige SZ-onderwerping), recht op de werkbonus (vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen; op de portaalsite van de Sociale Zekerheid: www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “De bijdrageverminderingen” klikken op “Verminderingen van de werknemersbijdragen” > Werkbonus).

Financieel plaatje voor de werkgever

Omdat een stageovereenkomst een opleiding beoogt en het ondernemingshoofd-opleider hiervoor de nodige omkadering moet voorzien, wordt aan een stagiair geen gewoon werknemersloon betaald, maar een (veel lagere) stagevergoeding.  De minimumbedragen die hierop van toepassing zijn, zijn dezelfde in de ganse Franse Gemeenschap (Brussel + Wallonië);  zie hier juist boven.

Tot 31 december van het jaar waarin de stagiair 18 jaar wordt, heeft de werkgever recht op de bijdragevermindering voor “zeer jonge werknemers”.

In de periode van volledige onderwerping aan de sociale zekerheid (vanaf 1 januari van het jaar van de 19de verjaardag), geldt de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen.

Als de stagiair een “erg laag geschoolde, laaggeschoolde of middengeschoolde” jongere is (<26 jaar) en in het bezit is van een werkkaart Start die het recht op extra bijdragevermindering attesteert, dan kan de werkgever de bijdragevermindering voor erg laag geschoolde, laaggeschoolde of middengeschoolde startbaners vragen.

Als de stagiair jonger is dan 26 jaar, dan heeft een Syntra-stageovereenkomst de hoedanigheid van startbaanovereenkomst (type 3).
Zo’n SBO type 3 biedt 2 voordelen:

  1. de tijd die de jongere aan zijn theoretische cursussen besteed wordt meegeteld voor het bereiken van het verplicht aantal jongeren dat een werkgever moet aanwerven indien hij op 30 juni van het voorgaand jaar 50 of meer werknemers in dienst had;  technisch uitgedrukt:  de basis-VTE-breuk van een jongere met een SBO type 3 is gelijk aan 1 bij volledige prestaties;
  2. bovendien wordt deze VTE-breuk dubbel meegeteld; anders gezegd: een jongere onder stageovereenkomst telt voor twee om het verplicht jongerenquotum te bereiken.

Socialezekerheidsstatuut van de stagiair

Zelfde als bij de Syntra-leerovereenkomst in Vlaanderen.

Andere bescherming

In geval van schorsing van de EFPME-stageovereenkomst behoudt de stagiair het recht op zijn stagevergoeding gedurende 7 dagen.

Burgerlijke aansprakelijkheid: zelfde regeling als bij arbeidsovereenkomsten.

Voor meer informatie over dit type overeenkomst …

Raadpleeg de webpagina over de ondernemersopleiding op de site van de EFPME.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites