NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Herstructureringskaarten voor werknemers uit ondernemingen in faling

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

Een werkgever gevestigd in Vlaanderen kan vanaf 1/1/2017 niet meer genieten van de vermindering “herstructurering” voor nieuwe indiensttredingen.

De overgangsmaatregelen die van toepassing zijn, op de website van het departement Werk & Sociale Economie.

Het Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende de herstructureringen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 april 2009, voorziet in een verminderingskaart herstructureringen voor werknemers die ontslagen worden in het kader van een herstructurering en ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel.

Titel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis voorziet in een regeling zodat ook werknemers die als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden in aanmerking komen voor een verminderingskaart herstructureringen.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 juli 2009 en geldt voor de werknemers die als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden uiterlijk op 31 januari 2011.

De nieuwe regeling voor de slachtoffers van een faillissement is gelijkaardig aan de regeling voor de slachtoffers van een herstructurering. Er zijn evenwel een paar belangrijke verschillen.

Verminderingskaart ‘herstructureringen’

Werknemers die ontslagen zijn als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening van een onderneming uiterlijk op 31 januari 2011, hebben recht op een verminderingskaart herstructureringen.

De verminderingskaart heeft een geldigheidsduur van zes maanden, volgend op de datum van verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Op het ogenblik van aanvraag om werkloosheidsuitkeringen door de werknemer, levert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening spontaan de verminderingskaart af.

Indien de werknemer geen werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de kaart afleveren op aanvraag van de betrokken werknemer.

Voordelen voor de werknemer bij werkhervatting

Werknemers in het bezit van een verminderingskaart ‘herstructurering’, die het werk hervatten bij een nieuwe werkgever, krijgen een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid van 133,33 € per maand. Voor handarbeiders is dit bedrag vastgesteld op 144 € per maand. Dit bedrag wordt pro rata verrekend op basis van de werkelijke prestaties in de loop van de maand en is cumuleerbaar met de werkbonus.
De vermindering van de persoonlijke bijdragen is geldig vanaf de dag van de eerste tewerkstelling gelegen in de periode van geldigheidsduur van de verminderingskaart ‘herstructurering’ en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal van deze eerste tewerkstelling.
Het refertemaandloon van de werknemer mag om de vermindering van de persoonlijke bijdragen te bekomen niet hoger liggen dan 1.956,90 € als de werknemer op het ogenblik van indiensttreding jonger is dan 30 jaar. Voor werknemers van minstens 30 jaar bedraagt deze grens 4.000 €. Het refertemaandloon is een omzetting van het brutoloon op basis van de werkelijke prestaties tot een loon dat de werknemer hypothetisch zou verkrijgen als hij gedurende de hele maand voltijds tewerkgesteld zou zijn.

Voordelen voor de nieuwe werkgever

Nieuwe werkgevers die een werknemer in het bezit van een verminderingskaart ‘herstructurering’ aanwerven, krijgen een doelgroepvermindering van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid.
De doelgroepvermindering is geldig voor elke aanwerving gelegen in de periode van de geldigheidsduur van de verminderingskaart ‘herstructurering’.
Deze doelgroepvermindering neemt de vorm aan van een forfaitaire doelgroepvermindering van 1.000 € per kwartaal voor het kwartaal van aanwerving en de vier daaropvolgende kwartalen. Voor werknemers van minstens 45 jaar wordt deze periode gevolgd door een periode van zestien kwartalen met een forfaitaire vermindering van 400 € per kwartaal. Het verminderingsbedrag wordt pro rata verrekend op basis van de werkelijke prestaties in de loop van het kwartaal en is cumuleerbaar met de structurele vermindering.

Het refertekwartaalloon van de werknemer mag om de doelgroepvermindering te bekomen niet hoger liggen dan 5.870,71 € als de werknemer op het ogenblik van indienstneming jonger is dan 30 jaar. Voor werknemers van minstens 30 jaar bedraagt deze grens
12.000 €. Het refertekwartaalloon is een omzetting van het brutoloon op basis van werkelijke prestaties tot een loon dat de werknemer hypothetisch zou verkrijgen als hij gedurende het hele kwartaal voltijds tewerkgesteld zou zijn.

Bijkomende inlichtingen

  • over de toekenning van de doelgroepvermindering voor de aanwervende werkgever en de vermindering van de persoonlijke bijdragen: www.sociale-zekerheid.be 
  • over de uitreiking van de verminderingskaart herstructureringen: www.rva.be 
  • voor algemene informatie: e-mail naar wea@werk.belgie.be 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens