NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De leerovereenkomst in het kader van de permanente vorming voor de Middenstand en de KMO's (SFPME - EFPME)

Aard en voorwerp

Zelfde als de Syntra-leerovereenkomst in Vlaanderen.  De aanvullende theoretische opleiding wordt verstrekt in de opleidingscentra van de “Espace Formation PME” (Infac en Infobo).

Basiswetgeving voor dit type overeenkomst

Bevoegde administratie

De regelgeving betreffende de leerovereenkomst in het kader van de permanente vorming voor de Middenstand en de KMO’s in de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Brussels Gewest wordt beheerd door de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie (FGC, COCOF in het Frans), meer bepaald door de «dienst Beroepsopleidingen en Leerlingenvervoer» (Service de la Formation professionnelle et Transport scolaire) van de «Administratie voor Onderwijs en Beroepsopleiding» (Administration de l’Enseignement et de la Formation professionnelle).

De praktische uitvoering van het leersysteem berust bij de Espace Formation PME (EFPME).

Doelgroep

Zelfde als bij de Syntra-leerovereenkomst in Vlaanderen.

Betrokken opleidingsoperator(en)

De “Espace Formation PME” (EFPME), de leersecretarissen (“délégués à la tutelle”) en de leercentra van de EFPME (Infac en Infobo).

Financieel plaatje voor de jongere

De jongere ontvangt een leervergoeding (“allocation d’apprentissage”).  De minimumbedragen die hierop van toepassing zijn, zijn dezelfde in de ganse Franse Gemeenschap (Brussel + Wallonië) en schommelen tussen 247,25 euro en 428,56 euro per maand, naargelang het opleidingsjaar.

Gaat het om een leervergoeding die lager is dan 2.338 euro per maand, dan heeft de jongere vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt (volledige SZ-onderwerping), recht op de werkbonus (vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen; op de portaalsite van de Sociale Zekerheid: www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “De bijdrageverminderingen” klikken op “Verminderingen van de werknemersbijdragen” > Werkbonus).

Voor elk jaar van zijn leertijd dat de jongere met succes beëindigt, heeft hij recht op een forfaitaire premie, de “startbonus”;  de opleiding en de leerovereenkomst moeten starten tijdens de leerplicht.

Financieel plaatje voor de werkgever

Net zoals bij de leerovereenkomst in het kader van de leertijd in Vlaanderen wordt aan de betrokken jongeren een leervergoeding (“allocation d’apprentissage”) betaald, die veel lager is dan een gewoon werknemersloon.  De minimumbedragen die hierop van toepassing zijn, zijn dezelfde in de ganse Franse Gemeenschap (Brussel + Wallonië); zie hier juist boven.

Voor het opleiden/tewerkstellen van jongeren met een EFPME-leerovereenkomst gelden dezelfde federale incentives (verminderingen van werkgeversbijdragen en stagebonus) als voor de deeltijdse arbeidsovereenkomst en de overige leerovereenkomsten.

Een EFPME-leerovereenkomst heeft de hoedanigheid van startbaanovereenkomst type 3.
Zo’n SBO type 3 biedt 2 voordelen:

  1. de tijd die de jongere aan zijn theoretische cursussen besteed wordt meegeteld voor het bereiken van het verplicht aantal jongeren dat een werkgever moet aanwerven indien hij op 30 juni van het voorgaand jaar 50 of meer werknemers in dienst had;  technisch uitgedrukt:  de basis-VTE-breuk van een jongere met een SBO type 3 is gelijk aan 1 bij volledige prestaties;
  2. bovendien wordt deze VTE-breuk dubbel meegeteld; anders gezegd: een jongere onder leercontract telt voor twee om het verplicht jongerenquotum te bereiken.

Socialezekerheidsstatuut van de betrokken jongeren

Zelfde als bij de Syntra-leerovereenkomst in Vlaanderen.

Andere bescherming

In geval van schorsing van de leerovereenkomst behoudt de leerling het recht op zijn leervergoeding gedurende 7 dagen.

Burgerlijke aansprakelijkheid: zelfde regeling als bij arbeidsovereenkomsten.

Voor meer informatie over dit type overeenkomst…

Raadpleeg de webpagina over de leertijd (apprentissage) op de site van de EFPME.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites