NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aangifte van arbeidsongevallen

Er werd gevraagd of voor werkzoekenden en werknemers (stagiairs) die een beroepsopleiding volgen bij de V.D.A.B.:

 • de verklaring van arbeidsongeval aan de Technische Inspectie moet worden overgemaakt;
 • hun ongevallen moeten worden aangegeven;
 • de ongevallen moeten worden opgenomen in de jaarverslagen van de dienst VGV.

Er moet rekening gehouden worden met drie categorieën ongevallen:

 1. de ongevallen bedoeld in artikel 7, § 1, 1°, d en § 1, 2°, c van het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: Het artikel 2 van de welzijnswet stelt de bedoelde stagiairs gelijk met werknemers. Daaruit volgt dat de be-palingen in verband met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, die voor hun toepassingsgebied naar de definitie van dit artikel verwijzen, ook van toepassing zijn op stagiairs. Hun werkgevers zijn zij met wie ze een contract voor beroepsopleiding afsloten. Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse Executieve houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding stelt in zijn artikel 95 § 2 dat de wetgeving betreffende de arbeidsbescherming van toepassing is op de partijen betrokken bij een beroepsopleidingscontract.

  Bijgevolg:
  • wat de ongevallen betreft overkomen aan de stagiairs en die ten minste één dag werkonbekwaamheid hebben veroorzaakt, met uitzondering van deze gebeurd op de weg naar en van het werk, vervult de preventieadviseur van de werkgever van de stagiair (V.D.A.B. of erkende instelling) de taken die hem opgedragen worden door artikel 7, § 1, 1°, d en § 1, 2°, c van het KB betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (ongevalsonderzoek, ongevallensteekkaart, synthese in het kader van het maandverslag, enz.); deze ongevallen dienen eveneens opgenomen te worden in het jaarverslag van de betrokken Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • wat de zware ongevallen betreft, overkomen aan stagiairs, worden deze ter kennis gebracht van de bevoegde Directie van de Technische Inspectie overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van het KB van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid. De verantwoordelijke voor deze melding is de werkgever met wie de stagiair een beroepsopleidingscontract afsloot in de zin van het besluit van 21 december 1988.
 2. De bijzondere ongevallen die onmiddellijk aan de Technische Inspectie gemeld moeten worden in toepassing van specifieke bepalingen betreffende installaties, arbeidsprocédés of apparaten met bijzondere risico's:
  • elektrische installaties (artikel 264 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en artikel 268.8 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties);
  • stoomtoestellen (artikel 49 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991); ioniserende stralingen (artikel 67.3. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963);
  • gasrecipiënten (artikel 362 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming);
  • drukvaten van eenvoudige vorm (artikel 10.3. van het koninklijk besluit van 12 juni 1989);
  • de zogenaamde "Seveso"-ondernemingen (artikel 723quinquies 2 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming).

   Sommige van deze voorschriften verplichten de exploitant het ongeval te melden, terwijl deze exploitant niet noodzakelijk de werkgever van de stagiair is. In de andere gevallen richten ze zich tot de werkgever met wie de stagiair een contract heeft afgesloten zoals uiteengezet onder punt 1°.
 3. de arbeidsongevallen bedoeld door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971:

Artikel 95, § 1, van bovenvermeld besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse Executieve legt aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding enkel de verplichting op om ten behoeve van de stagiairs een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, die hun dezelfde garanties biedt als een loontrekkend werknemer, zoals voorzien in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zonder hierbij evenwel de toepassing van deze wet zonder meer (procedures) op te leggen. Wat inhoudt dat de aangiften aan de Technische overeenkomstig artikel 62 van laatstgenoemde wet niet horen te gebeuren.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens